Ζημιές για την Attica Bank στο 9μηνο

Ζημιές για την Attica Bank στο 9μηνο

Αφετηρία για την νέα χρονιά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Την 21 η Δεκεμβρίου 2021, η Διοίκηση της Attica Bank ανακοίνωσε την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ύψους 240 εκατ. ευρώ σε υλοποίηση της συμφωνίας των μετόχων, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, επιτυγχάνοντας έτσι έναν εκ των βασικών επιχειρηματικών στόχων της.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου «Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί την αφετηρία για την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, η οποία θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της ενίσχυσης της πελατειακής της θέσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Επιδόσεις ομίλου το 9μηνο

Το διάστημα που αφορά Ιανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο του 2021, η Attica Bank κατέγραψε , ζημιές 26,86 εκατ. ευρώ. Κατά την περίοδο 01.01.2021 έως και 30.09.2021, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε περίπου €257 εκατ. και ο δείκτης δανείων προ προβλέψεων προς καταθέσεις κυμαίνεται στα επίπεδα του 56%, μετά και την ολοκλήρωση της συναλλαγής Omega. Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, η οποία παρουσιάζει σημαντική αύξηση κυρίως λόγω της αύξησης των τα υπολοίπων των καταθέσεων, σε ετήσια βάση, κατά 8,4%.

Τα κύρια σημεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα Αττικής για τις επιδόσεις του ομίλου το εξεταζόμενο διάστημα είναι τα εξής:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι μειωμένα κατά 7,5% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2020. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 6,9% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών συνέπεια μεγάλων αποπληρωμών κατά το εννεάμηνο του 2021 και ειδικά εντός του τρίτου τριμήνου, η οποία μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας κατά 19,1% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2020.

Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης είναι συνέπεια της ανατιμολόγησης των προϊόντων καταθέσεων, καθώς και της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας.

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €11,4 εκατ., μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα.

Παράλληλα, παρά την ανεπαίσθητη μείωση του προσωπικού, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 3,0% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης του από 13.5.2021 προγράμματος εθελούσιας εξόδου, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του εν λόγω προγράμματος με τη συμμετοχή 61 ατόμων που αντιστοιχεί σε ετήσια εξοικονόμηση ύψους € 2,5 εκατ. Βάσει των σχετικών εγκρίσεων που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες διοικητικές μονάδες της Τράπεζας, με την ολοκλήρωση των αποχωρήσεων την 31.12.2021, στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου θα έχουν ενταχθεί συνολικά 64 άτομα με συνολική εξοικονόμηση μισθολογικού κόστους σε ετήσια βάση της τάξεως των 2,6 εκατ. ευρώ.

Στόχοι για το 2022

Το 2022 με την ωρίμανση της αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων και την ένταξή τους στο πρόγραμμα «HΡΑΚΛΗΣ 2», θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση του Ισολογισμού και απελευθερώνονται εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Η Attica Bank, έχει θέσει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τον εκσυγχρονισμό σε βασικούς τομείς όπως τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακών καταστημάτων που θα οδηγήσει στη σταδιακή μετατροπή του παραδοσιακού Δικτύου σε σημεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Η σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της Τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης, θα βοηθήσει την Τράπεζα να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην εγχώρια τραπεζική αγορά.

Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Υπενθυμίζεται, ότι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 240 εκατ., συμμετείχε το ΤΧΣ με ποσοστό 62,93%, το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό συμμετοχής 14,7% και η εταιρεία RINOA LTD με ποσοστό 9,87%, εξασφαλίζοντας στην Τράπεζα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 που ανέρχεται σε pro forma επίπεδο και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της 30.09.2021, σε περίπου 12%, σημαντικά άνω των ελαχίστων ορίων που ισχύουν σήμερα, δίνοντας της έτσι ώθηση να συμβάλλει καταλυτικά στον βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ