Εurobank: Υποχώρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση

Εurobank: Υποχώρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση
Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2013 σε 194 εκατ. ευρώ, μείωση των

λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2013 και 11,0% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του Α΄ τριμήνου 2013, υποχώρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κατά 11% σε €599εκ. έναντι του Δ΄ τριμήνου 2013, αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων του ισολογισμού σε €8,2δισ. και του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 40 μονάδες βάσης σε 50,3%, κεφαλαιακή επάρκεια 17,7% μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €2,864δισ., εξοδος από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της ΤτΕ (ELA), περαιτέρω μείωση του κόστους καταθέσεων και διατήρηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 110%, παρουσίασε η Eurobank στο πρώτο τρίμηνο του 2014 .

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τράπεζα
Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank αποτυπώθηκε για ακόμα ένα τρίμηνο στην αύξηση των κερδών προ προβλέψεων σε €194εκ., από €178εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2013 και €96εκ. το Α΄ τρίμηνο 2013. Η μείωση του κόστους καταθέσεων κατά 21 μονάδες βάσης, ο δραστικός περιορισμός της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA και η μείωση του λειτουργικού κόστους αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για αυτή τη θετική εξέλιξη.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €367εκ. το Α΄ τρίμηνο 2014, έναντι €386εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2013, κυρίως λόγω της επιστροφής των περιθωρίων χορηγήσεων στα επίπεδα του Γ΄ τριμήνου 2013, χαμηλότερων εσόδων από το εξωτερικό και της συνεχιζόμενης, αν και σε επιβραδυνόμενο ρυθμό, απομόχλευσης του ενεργητικού.

Τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €65εκ. το Α΄ τρίμηνο 2014, έναντι €64εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2013 και €70εκ. το Δ΄ τρίμηνο. Το 43% των εσόδων από προμήθειες προήλθε από προμήθειες χορηγήσεων, το 14% από ασφαλιστικές εργασίες, το 12% από αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση περιουσίας, το 11% από τις κεφαλαιαγορές, το 5% από δραστηριότητες του δικτύου καταστημάτων και το 15% από μισθώματα και λοιπά έσοδα.

Τα μη οργανικά έσοδα παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2013 και διαμορφώθηκαν σε €29εκ.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €461εκ. την ίδια περίοδο, έναντι €484εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2013, καταγράφοντας μείωση κατά 4,7%. Στην Ελλάδα τα έσοδα ανήλθαν σε €327εκ., από €339εκ. το Δ΄ τρίμηνο, συνεισφέροντας κατά 71% στα συνολικά έσοδα, ενώ τα έσοδα από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό υποχώρησαν σε €134εκ., από €145εκ. αποτελώντας το 29% του συνόλου.

Ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε με επιτυχία και κατά το Α΄ τρίμηνο 2014, με τις συνολικές δαπάνες να υποχωρούν κατά 12,7% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2013 στα €267εκ. και κατά 11,0% σε συγκρίσιμη βάση σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2013. Έναντι του Δ΄ τριμήνου 2013, οι δαπάνες μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 14,2% σε €196εκ. και στο εξωτερικό κατά 8,3% σε €70εκ. Σημαντική βελτίωση παρουσίασε επίσης και ο δείκτης κόστους προς έσοδα, ο οποίος μειώθηκε σε 57,9% στο τέλος Μαρτίου 2014, από 71,6% ένα χρόνο πριν.

Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €479εκ. το Α΄ τρίμηνο 2014, από €647εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τις συσσωρευμένες προβλέψεις του ισολογισμού σε €8,2δισ. Ως αποτέλεσμα, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 50,3% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2014.

Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 30,9% του χαρτοφυλακίου στο τέλος Μαρτίου 2014, από 29,4% το Δεκέμβριο 2013. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 11,4% σε €599εκ., από €675εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2013, ενώ τα συνολικά νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (περιλαμβανομένων και των δανείων του εξωτερικού) διαμορφώθηκαν σε €681εκ., έναντι €684εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2013.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€207εκ., έναντι -€913εκ. το Δ΄ τρίμηνο, λόγω των προβλέψεων οι οποίες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε €4,5δισ. την 31η Μαρτίου 2014 και σε €7,4δισ. μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €2,864δισ., η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις αρχές Μαϊου. Πλέον, το συνολικό ποσοστό του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 64,6% των κοινών μετοχών. Παράλληλα βελτιώuθηκε η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, καθώς τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1 – Basel III) διαμορφώθηκαν pro-forma σε €6,7δισ. ή 17,7% επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2014, έναντι 11,3% (CT1 – Basel II) στο τέλος του 2013.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα υποχώρησε κατά €0,7δισ. το Α΄ τρίμηνο 2014 και κατά €4,5δισ. συνολικά έως σήμερα σε σχέση με το τέλος του 2013, με τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα παροχής έκτακτης ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ELA) να είναι μηδενική μετά την αύξηση κεφαλαίου.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €76,0δισ. στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2014, με τις χορηγήσεις προς πελάτες (προ προβλέψεων) να υποχωρούν, αλλά με μειωμένο ρυθμό σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2013, και να διαμορφώνονται σε €52,4δισ., εκ των οποίων €44,6δισ. στην Ελλάδα και €7,9δισ. στο εξωτερικό. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε €26,6δισ. και αντιστοιχούσαν στο 51% του συνόλου των χορηγήσεων της Eurobank, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε €25,8δισ., με τα στεγαστικά δάνεια να αποτελούν το 36% και τα καταναλωτικά το 13% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά €762εκ. το Α΄ τρίμηνο 2014, απόρροια της μείωσης που καταγράφηκε συνολικά στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα την περίοδο αυτή. Στο τέλος Μαρτίου 2014, οι συνολικές καταθέσεις πελατών της Eurobank διαμορφώθηκαν σε €40,5δισ., εκ των οποίων €32,2δισ. στην Ελλάδα και €8,3δισ. στο εξωτερικό. Παρά τη μείωση των συνολικών καταθέσεων κατά 1,8% έναντι του Δεκεμβρίου 2013, ο λόγος των δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις παρέμεινε κάτω του 110% και διαμορφώθηκε σε 109,3%, ενώ στο εξωτερικό βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο σε 84,1%, από 85,9% στο τέλος του 2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου ανέφερε τα εξής:

«Τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου του 2014 επιβεβαιώνουν τη θετική τάση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank. Η συνεχιζόμενη αύξηση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων, η υποχώρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση και η έξοδος από το μηχανισμό χρηματοδότησης ELA μας επιτρέπουν αισιοδοξία για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας και για περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα τρίμηνα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προτεραιότητές μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, η αύξηση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων και η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στο πλαίσιο της συνολικής βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ