Τράπεζα Πειραιώς: Στις 22 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 22 Ιουνίου η  Τακτική Γενική Συνέλευση

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020,


Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τράπεζα Πειραιώς την 22α Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021

4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

7. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

8. Έγκριση Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω Αποχώρησης

9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
10. Συμψηφισμός ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, με τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών 2 χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

11. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό € 0,05, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους της Εταιρείας, αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «PHOENIX VEGA MEZZ LTD», κυριότητας της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

12. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

13. Διάφορες ανακοινώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ