Τράπεζα Πειραιώς: Στα 257 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το πρώτο τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 257 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το πρώτο τρίμηνο

H Ισχυρή Λειτουργική Πρόοδος Καταδεικνύει τη Δυναμική της Τράπεζας Πειραιώς - Σε Πλήρη Εξέλιξη η Υλοποίηση του Σχεδίου Sunrise

 

· Εκταμιεύσεις δανείων ύψους €2,1 δισ. από την αρχή του έτους ως σήμερα

· Καταθέσεις πελατών ύψους €50,4 δισ. Η καταθετική βάση επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα. Αύξηση των καταθέσεων κατά €0,8 δισ. το 1ο 3μηνο 2021

· Ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών (καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια) κατά €3,5 δισ. τους τελευταίους 15 μήνες

· Καθαρά έσοδα τόκων στα €366 εκατ., +1% σε ετήσια βάση, λόγω βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων

· Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €76 εκατ., +7% σε ετήσια βάση, κυρίως από την εκταμίευση νέων δανείων, εργασίες bancassurance και κίνησης κεφαλαίων

· Λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στα €218 εκατ., μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση

· Αύξηση 9% σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα €223εκατ.

· Οργανικό έξοδο προβλέψεων στo 1,4% έναντι 1,9% το 1ο 3μηνο 2020

· Κέρδη προ φόρων στα €257 εκατ., εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων (τα έκτακτα στοιχεία του 1ου 3μήνου 2021 αφορούν κυρίως σε €0,2 δισ. κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων και €0,8 δισ. προβλέψεις δανείων που σχετίζονται με σενάριο πώλησης πιθανότητας 50% για τα χαρτοφυλάκια Phoenix-Vega)

· Αποτελέσματα προ φόρων -€358 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων στοιχείων

Κεφαλαιακή ενίσχυση με την επιτυχή ολοκλήρωση την αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

· Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,38 δισ. στο τέλος Απριλίου 2021

· Σε εξέλιξη δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €1 δισ., με €0,8 δισ. να έχουν ήδη εξασφαλισθεί και €0,2 δισ. προς ολοκλήρωση έως το 4ο 3μηνο 2021

· Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,5%, με δείκτη CET1 στο 15,4% σε proforma βάση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

· Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 185%, δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 118% και δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 74%

Σε τροχιά εξυγίανσης του ισολογισμού σύμφωνα με το σχέδιο Sunrise

· Δείκτης NPE στο 35%, proforma για τις τιτλοποιήσεις ύψους €7 δισ. Phoenix-Vega, με αναμενόμενη oλοκλήρωση των συναλλαγών εντός του τρέχοντος τριμήνου

· Οι τιτλοποιήσεις NPE Sunrise 1 & 2 ύψους €11 δισ. και οι πρόσθετες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων €1,5 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ώστε να ολοκληρωθεί η εξυγίανση του ισολογισμού και να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE στους επόμενους 12 μήνες

· Οργανική ροή των NPEs κατά το 1ο 3μηνο 2021 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

H Ισχυρή Λειτουργική Πρόοδος Καταδεικνύει τη Δυναμική της Τράπεζας Πειραιώς

Σε Πλήρη Εξέλιξη η Υλοποίηση του Σχεδίου Sunrise

Δήλωση Διοίκησης

«Καθώς η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα του Covid-19 και το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με ταχείς ρυθμούς, οι προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη ενισχύονται. Η Τράπεζα Πειραιώς εργάζεται συστηματικά με βάση το στρατηγικό σχέδιο Sunrise προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που αναμένεται να εκδηλωθεί από το τέλος του 2021, καθώς και την οικονομική ανάκαμψη που θα ακολουθήσει.

Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική προόδο σε όλους τους τομείς του στρατηγικού μας σχεδίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς. Η εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει ότι η επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιό μας, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, από το σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών €1 δισ. κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα €0,8 δισ. έχουν ήδη διασφαλισθεί και τα υπόλοιπα €0,2 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 4ο τρίμηνο. Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Πειραιώς διατηρεί ισχυρό δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 17,5%.

Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPEs είναι σε τροχιά επίτευξης, με τις τιτλοποιήσεις NPEs Phoenix-Vega ύψους €7 δισ. να αναμένεται να αποαναγνωρισθούν από τον ισολογισμό του Ομίλου στο τρέχον τρίμηνο. Η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 1 ύψους €7 δισ. βρίσκεται στη φάση δεσμευτικών προσφορών και αναμένουμε το κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, επιταχύνουμε την υλοποίηση συναλλαγών που θα συντελέσουν καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού, και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, όπως η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 2 ύψους €4 δισ. και η πώληση χαρτοφυλακίων NPEs ύψους €1,5 δισ, τα οποία δεν εντάσσονται στο Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων "HAPS 2".

Παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, η λειτουργική μας πρόοδος ως τώρα υπερβαίνει τις αρχικές προβλέψεις του σχεδίου. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανέρχονται σε €2,1 δισ. από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, με στόχο τα €5,7 δισ. νέες εκταμιεύσεις δανείων το 2021. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν άνω των €50 δισ. το πρώτο τρίμηνο, για πρώτη φορά από το 2015. Τα έσοδα προ προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, αποδεικνύοντας τη δυναμική του Ομίλου Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική ESG (Environment, Society, Governance), σύμφωνα με τις παγκόσμιες αρχές για την υπεύθυνη τραπεζική, τις οποίες έχουμε υιοθετήσει, ενώ η αναγνώριση του κλιματικού κινδύνου και η διαχείρισή του αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε η μόνη ελληνική τράπεζα, μεταξύ 300 κορυφαίων εταιρειών στην Ευρώπη όσον αφορά πρωτοβουλίες και δραστηριότητες διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους Financial Times. Αναμένουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα και αξιοποιούμε τις επιτυχίες που έχουμε ήδη καταφέρει: μία ακόμα τιμητική διάκριση προήλθε από την EBRD. Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Χρηματοπιστωτικοί Διαμεσολαβητές» για την επίδοσή της στους τομείς του ESG και της βιώσιμης τραπεζικής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ατζέντα ESG, προκειμένου να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.»

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: Θετική Επίδοση σε Λειτουργικό Επίπεδο

Σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνίαια βάση

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 1ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €366 εκατ., +1% σε ετήσια βάση, λόγω της βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης και του ενισχυμένου χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5% ή €1,6 δισ. ετησίως, ενίσχυσαν τα έσοδα από τόκους. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το 1ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκε στο 2,0% έναντι 2,2% το 4ο 3μηνο 2020, απότελεσμα που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των στοιχείων ενεργητικού λόγω του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Αύξηση προμηθειών παρά τα lockdowns

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά το 1ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €76 εκατ., +7% ετησίως, μια ιδιαίτερα θετική επίδοση δεδομένων των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν οι δραστηριότητες της κίνησης κεφαλαίων, η διαχείριση περιουσίας και οι πιστωτικές κάρτες, ενώ παράλληλα και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων συνέβαλαν θετικά. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο επίπεδο του 0,4%, με το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή εσόδων από προμήθειες.

Περαιτέρω μείωση λειτουργικών εξόδων 4% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση

Τα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε €225 εκατ., -1% ετησίως, ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων, μειώθηκαν κατά 4% ετησίως στα €218 εκατ. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα €97 εκατ., αξιοποιώντας τα οφέλη του προγράμματος αποχώρησης που υλοποιήθηκε το 2020. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 1ο 3μηνο 2021 κατά 11% σε ετήσια βάση σε €100 εκατ., λόγω των υψηλότερων απαιτούμενων εξόδων για έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης (hive-down, Sunrise κ.α.). Ο δείκτης κόστους προς βασικά τραπεζικά έσοδα (έσοδα από τόκους και προμήθειες) βελτιώθηκε στο 49% το 1Ο 3μηνο 2021 έναντι 53% το ίδιο 3μηνο του προηγούμενου έτους, κυρίως λογω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των βασικών τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να επιτευχθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Θετική τάση στα κέρδη προ προβλέψεων βασιζόμενη και σε ενισχυμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €634 εκατ. συμπεριλαμβανομένων €403 εκατ. έκτακτων χρηματοοικονομικών εσόδων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται στα έσοδα προ προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα), τα οποία ανήλθαν σε €223 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, +9% ετησίως.

Οργανικά έξοδα προβλέψεων μειωμένα σε ετήσια βάση

Το 1ο 3μηνο 2021 οι προβλέψεις δανείων ανήλθαν στα €961 εκατ. από €438 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Απομειώσεις ύψους €829 εκατ. σχετίζονται με το 50% του σεναρίου πώλησης των Phoenix και Vega (μικτής λογιστικής αξίας €7 δισ.), καθώς και με άλλες πωλήσεις NPE χαρτοφυλακίων το 1ο 3μηνο 2021. Το έξοδο των προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 1,4% το 1ο 3μηνο 2021 συγκρινόμενο με 1,9% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ευθυγραμμισμενο με το πλάνο Sunrise για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους κινδύνου.

Καθαρό αποτέλεσμα επιβαρυμένο από έκτακτα στοιχεία

Το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε το 1ο 3μηνο 2021 σε ζημία €358 εκατ. έναντι ζημίας €340 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €257 εκατ. έναντι ζημίας €12 εκατ. την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε σε ζημία €407 εκατ., συγκρινόμενο με ζημία €232 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού:

Αύξηση Καταθέσεων και Εξυπηρετούμενων Δανείων

Αύξηση καταθέσεων +8% ετησίως με χαμηλότερο κόστος

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €50,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση, επανανακτώντας το επίπεδο προ κρίσης. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €0,6 δισ. το 1ο 3μηνο 2021, με βελτίωση στα υπόλοιπα όλων των κατηγοριών πελατών. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 10 μονάδες βάσης το 1ο 3μηνο 2021 έναντι 12 μονάδων βάσης το 4ο 3μηνο 2020.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €11 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021. Η αξιοποίηση των πράξεων στοχευμένης μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (TLTRO III) κατά τη διάρκεια του 2020 οδήγησε σε σημαντική άνοδο της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Ο Όμιλος Πειραιώς βελτίωσε περαιτέρω τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο επίπεδο του 185% στα τέλη Μαρτίου 2021. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος βελτιώθηκε περαιτέρω στο 74% έναντι 81% τον προηγούμενο χρόνο.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν 5% σε ετήσια βάση

Τα δάνεια προ προβλέψεων και απομειώσεων ανήλθαν σε €47,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021 αμετάβλητα σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Με τη λήξη της περιόδου αναφοράς, τα δάνεια μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €37,4 δισ. Το χαρτοφυλάκιο των εγχώριων εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκε κατά €0,2 δισ. το 1ο 3μηνο 2021, με το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο να οδηγεί την τάση. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,2 δισ. το 1ο 3μηνο 2021, αυξημένες κατά 18% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης Covid-19 & ενεργά μορατόρια

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης Covid-19 μέσω της παροχής εγγυήσεων και με επιδοτήσεις επιτοκίου από το Δημόσιο. Το πρόγραμμα «Γέφυρα 1» που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την υποστήριξη δανειοληπτών στεγαστικών δανείων βρίσκεται στη φάση υλοποίησης με την Τράπεζα Πειραιώς να υλοποιεί αιτήσεις ύψους περίπου €1,2 δισ. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθεί την εξέλιξη των δανείων συνολικού ύψους €5 δισ. που συμμετείχαν σε προγράμματα αναστολής δόσεων, τόσο των ενεργών, αλλά και όσων έχουν λήξει.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικά επίπεδα

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στο 12,1%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 14,2%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες, μετά την ευελιξία που δόθηκε από τις εποπτικές αρχές λόγω του Covid-19, διαμορφώνονται στο 11,25%. Ο δείκτης CET1, pro-forma για την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται σε 15,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 17,5%. Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνονται σε 13,6% and 15,7% αντίστοιχα.

Η μείωση των ληξιπρόθεσμων δανείων (NPEs) συνεχίζεται

Η μείωση του αποθέματος των NPEs συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19. Τα NPEs μειώθηκαν στα €22,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι €24,1 δισ. ένα χρόνο πριν και €22,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. Οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7 δισ., αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2ο 3μηνο 2021. Ο pro-forma δείκτης για τις προαναφερόμενες συναλλαγές διαμορφώθηκε στο 35% στο τέλος Μαρτίου 2021. Οι πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα HAPS, αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €19 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης και θα ολοκληρώσουν τις προσπάθειες εξυγίανσης του ενεργητικού, υποστηριζόμενες από την ενισχυμένη πορεία των κεφαλαίων του Ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ