ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 954 εκατ. ευρώ στο 10μηνο

ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 954 εκατ. ευρώ στο 10μηνο
Μικρότερο έλλειμμα σε σχέση με πέρισυ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης το δεκάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσίευσε σήμερα.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 954 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,250 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 35.544 εκατ. ευρώ, από 38.391 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 38.326 εκατ. ευρώ, από 40.068 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014.

Καθαρέςδανειακέςανάγκεςκεντρικήςδιοίκησηςσεταμειακήβάση

(εκατ.ευρώ)

Ετήσιαστοιχεία

Οκτώβριος

Ιανουάριος-Οκτώβριος

2013

2014

2014

2015*

2014

2015*

Ι.ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΚΤΙΚΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

-10.880

-2.362

324

1.441

-1.580

-959

Έ σ ο δα

46.630

3

47.104

5

3.931

4.081

38.391

7

35.544

9

Δ α π ά ν ες

57.797

4

49.590

6

3.621

4.494

40.068

8

38.326

ΜεταβολήλογαριασμώνΔημοσίουστηνΤράπεζατηςΕλλάδος

287

124

14

1.854

97

1.824

ΙΙ.ΚΑΘΑΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

-2.009

-1.866

-364

375

-594

275

ΙΙΙ.ΚΑΘΑΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΚΡΑΤΙΚΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(Ι+ΙΙ)

-12.889

-4.228

-39

1.816

-2.173

-683

IV.ΤΟΚΟΙ

6.170

5.644

286

349

5.177

5.526

Έντοκαγραμμάτια

619

376

20

28

319

335

Ομόλογα

2.994

2.568

209

208

2.562

2.350

Λοιποί

2.557

2.700

57

113

2.296

2.841

V.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΚΡΑΤΙΚΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

-6.718

1.416

247

2.165

3.003

4.843

VI.Μεταβολήλοιπών λογ/σμώνΔημοσίουστην ΤράπεζατηςΕλλάδος 1

95

18

3

-270

-76

-270

VII.ΚΑΘΑΡΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΙΙΙ+VI)2

-12.794

-4.209

-37

1.545

-2.250

-954

1. Περιλαμβάνεται η κίνηση των λογαριασμών διαχείρισης χρέους.
2. Δεν περιλαμβάνεται το αποτέλεσμα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
3. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 2,0 δισεκ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Markets Programme - SMP).
4. Περιλαμβάνονται δαπάνες ύψους περίπου 6.155 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και δαπάνες ύψους 901 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
5. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Markets Programme - SMP). Περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1.310 εκατ. ευρώ που προέρχονται από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών.
6. Περιλαμβάνονται δαπάνες ύψους περίπου 1.152 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
7. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Markets Programme - SMP). Περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1.310 εκατ. ευρώ που προέρχονται από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών.
8. Περιλαμβάνονται δαπάνες ύψους περίπου 336 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
9. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Markets Programme -
SMP).

Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποίησης.

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος