Attica Bank: Χωρίς επιφυλάξεις η έγκριση των καταστάσεων 2020 από την KPMG

Attica Bank: Χωρίς επιφυλάξεις η έγκριση των καταστάσεων 2020 από την KPMG

H μετοχή της Attica Bank επανήλθε σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Attica Bank, δημοσίευσε κατά το νόμο σήμερα το πρωί τις ετήσιες ατομικές και οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας KPMG και την προβλεπόμενη αντίστοιχη έκθεση των ορκωτών της ελεγκτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας ο ελεγκτικός οίκος KPMG διατυπώνει χωρίς επιφύλαξη ή παρατηρήσεις τη γνώμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας της χρήσης 2020 παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την γενικότερη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, αναφέροντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι «Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΑΤΤΙCA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών αυτής (ο «Όμιλος») κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Με την εξέλιξη αυτή και σε αντίθεση με όσα περί του αντιθέτου ειπώθηκαν και γράφηκαν στο επίμαχο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνεται ότι η Attica Bank:

-Έγκαιρα ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα την 28η Απριλίου 2021, τηρώντας τις σχετικές προθεσμίες.

-Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 που αναρτήθηκαν σήμερα, μετά την έκθεση ελέγχου της KPMG, είναι απολύτως συνεπείς με το Δελτίο Αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε την 28η/4/2021.

-Η καθυστέρηση προέκυψε λόγω των ενισχυμένων εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της KPMG, οι οποίες ακολουθούνται από τους Διεθνείς Ελεγκτικούς Οίκους. Επισημαίνεται ότι, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των ορκωτών ελεγκτών έγιναν εξ αρχής αποδεκτές από την τράπεζα και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ δεν γνωστοποιήθηκε καμία επιφύλαξη των ορκωτών ελεγκτών ως προς τα οικονομικά μεγέθη, όπως ρητά αναφερόταν στην ανακοίνωση της τράπεζας την 6η Μαίου 2021.

H μετοχή της Attica Bank επανήλθε σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η τράπεζα συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του τριετούς επιχειρηματικού της πλάνου, συνεργαζόμενη πάντα με τις εποπτικές αρχές και εφαρμόζοντας αντίστοιχες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Σημειώνεται ότι η Attica Bank, ακολουθώντας συγκεκριμένο σχέδιο, οδεύει προς την επιτυχή ολοκλήρωση της εξυγίανσης της και το πέρασμά της σε πορεία ανάπτυξης με:

-Ισχυρό τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο το διπλασιασμό των χορηγήσεων, το μηδενισμό ΜΕΔ/ΜΕΑ, τη συμμετοχή στον "ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ" και την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013.

-Αύξηση καταθέσεων 7,4% ετησίως με χαμηλότερο κόστος

-Αύξηση μεγεθών και βελτίωση κερδοφορίας

-Επαρκή εποπτικά κεφάλαια

-Ολοκλήρωση ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού

-Απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA

-Απεξάρτηση από τις εγγυήσεις του πυλώνα ΙΙ του ν.3723/2008

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Attica Bank «η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 και με τη «βούλα» πλέον της KPMG, σηματοδοτεί την πλήρη και οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της Attica Bank. Η τράπεζα, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος - υψηλό απόθεμα ΜΕΑ, έκθεση άνω του 1 δισ. ευρώ στον ELA, κεφαλαιακό έλλειμα από το AQR/Stress Test 2015, - ολοκληρώνει θετικά τη δύσκολη και πολυσύνθετη προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016. Ταυτόχρονα όμως, σηματοδοτεί τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών της, σε πορεία ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου. Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων, βασιζόμενη στην άμεση ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στο περιβάλλον καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων. Ιδιαίτερης αξίας για την τράπεζα είναι οι συνέργειες που αναπτύσσει προς την κατεύθυνση αυτή με το μέτοχό της ΤΜΕΔΕ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ