Μαντζούνης: Δάνεια 4 δισ. θα χορηγήσει η Alpha Bank ως το 2019

Εμφαση δίνει η τράπεζα στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Μαντζούνης: Δάνεια 4 δισ. θα χορηγήσει η Alpha Bank ως το 2019

Ιδιαίτερη έμφαση στο στόχο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Μαντζούνης μιλώντας στη γενική συνέλευση της τράπεζας, τονίζοντας ότι σημειώθηκε σημαντική αποκλιμάκωση των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

 

Η Alpha Bank έχει δεσμευθεί να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί. Ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υπηρεσιών διαχειρίσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων τόσο στο χαρτοφυλάκιο της λιανικής τραπεζικής, όσο και στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς ιδιωτικές εταιρίες. Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο της λιανικής τραπεζικής, η τράπεζα ίδρυσε, σε συνεργασία με τη Centerbridge Partners, τη Cepal Hellas, την πρώτη εταιρία διαχειρίσεως μη εξυπηρετουμένων δανείων που έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος στις αρχές Δεκεμβρίου 2016. H Cepal Hellas ήδη προχωρά σε μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις μη εξυπηρετουμένων δανείων και παρέχει εναλλακτικές λύσεις προς τους δανειολήπτες, κυρίως ως προς τα στεγαστικά δάνεια, είπε ο κ. Μαντζούνης.

Όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων, η illarstone, η εταιρία υποστηρίξεως των τραπεζών στη διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, έλαβε τη σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει ξεκινήσει επαφές με μία σειρά ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν η , η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και η illarstone με την Alpha Bank και την Eurobank. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές θα διοχετεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε σημαντικές ελληνικές εταιρίες - δανειολήπτες, οι οποίες, με την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της illarstone, θα σταθεροποιηθούν, θα βοηθηθούν να ανακάμψουν και θα εισέλθουν σε πορεία αναπτύξεως προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Επιπροσθέτως, η EBRD θα μπορεί να συνεπενδύει επιλεκτικά σε συμπράξεις της, της illarstone και των τραπεζών. Το εγχείρημα αυτό θα επιτρέψει στις βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ανεφερε ο κ. Μαντζούνης.

Το χρονικό διάστημα 2017-2019 η Αlpha Bank θα χορηγήσει προς τις επιχειρήσεις δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ, με αιχμή τους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2016 τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά Ευρώ 225 εκατ., μετά την προσαρμογή για τις διακοπείσες δραστηριότητες στη Σερβία, έναντι αυξήσεως των νέων καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 77 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Συνέπεια αυτών των προσαρμογών ήταν η συμπίεση του Δείκτη Καθυστερήσεων σε 38,1%.

Στην Ελλάδα ο Δείκτης Καθυστερήσεων μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσεως σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 38%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσεως και διαμορφώθηκε σε 40,3% .Με βάση την ανάλυση των καθυστερήσεων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, σημειώνεται ότι ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε 39,3%, 34,9% και 41,9% αντιστοίχως, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 78%, 46% και 84% αντιστοίχως. Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν το 2016 σε Ευρώ 1.168 εκατ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων να ανέλθει σε 69% και ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των ενσώματων εξασφαλίσεων, να διαμορφωθεί σε 125%.

Η Τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει το απόθεμα προβλέψεων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν καθυστέρηση στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 15,9 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του χαρτοφυλακίου δανείων διαμορφώθηκε σε 26,4%, τονισε επισης ο κ. Μαντζούνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ