Τι πρέπει να προσέχουν όσοι ανοίγουν προθεσμιακές καταθέσεις

Τι πρέπει να προσέχουν όσοι ανοίγουν προθεσμιακές καταθέσεις
Όσοι ανοίγουν προθεσιακές καταθέσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω των περιορισμών που ισχύουν ως προς την πρόωρη ανάληψη των κεφαλαίων.

Το άνοιγμα νέου λογαριασμού προθεσμίας επιτράπηκε από την πρώτη στιγμή των capital controls, με μία μόνο προϋπόθεση: Οι δικαιούχοι της να είναι οι ίδιοι με τον τροφοδότη λογαριασμό.

Περιορισμοί τέθηκαν ωστόσο εξ αρχής σε σχέση με τη δυνατότητα πρόωρης λήξης μίας προθεσμιακής, τόσο για τις υφιστάμενες καταθέσεις, όσο και για τις νέες που συνάφθηκαν μετά την θέσπιση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Το πρόωρο σπάσιμο

Αυτήν την περίοδο διατίθενται στην αγορά προγράμματα, που με βάση τους όρους διάθεσής τους, δίνουν τη δυνατότητα πρόωρης ανάληψης των κεφαλαίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς κανένα κόστος.

Ωστόσο, στα ψιλά γράμματα των προγραμμάτων αυτών επισημαίνεται πως υπερισχύουν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί.

Αυτό σημαίνει ότι η πρόωρη λήξη μίας προθεσμιακής μπορεί να γίνει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τους επιμέρους όρους κάθε προγράμματος.

Η ελάχιστη διάρκεια

Στο πλαίσιο αυτό, οι καταθέτες θα πρέπει να επιλέγουν μία διάρκεια για την οποία πρέπει να είναι σίγουροι ότι δε θα χρειαστούν τα χρήματα που δεσμεύουν.

Κι αυτό διότι υπάρχει ο κίνδυνος σε περίπτωση ανάγκης να εγκλωβιστούν και να μην μπορούν να προχωρήσουν σε ανάληψη.

Άλλωστε, τα επιτόκια είτε πρόκειται για διάρκεια 1 μήνας ή για 12 μήνες είναι ακριβώς τα ίδια.

Το μόνο που ρισκάρει ο καταθέτης με τη μικρή διάρκεια είναι οι αποδόσεις να υποχωρήσουν στο μέλλον κι η ανανέωση της προθεσμιακής του να γίνει με χαμηλότερο επιτόκιο.

Οι εξαιρέσεις

Η πρόωρη εξόφληση της προθεσμιακής είναι δυνατή όταν αφορά αποκλειστικά και μόνο την ισόποση εξόφληση:

  • οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
  • τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στην ίδια τράπεζα,
  • πληρωμής μισθοδοσίας στην ίδια τράπεζα,
  • πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  • πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην ίδια ή άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου σε οποιαδήποτε τράπεζα, όπως προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο δικαιούχος της προθεσμιακής κατάθεσης στην τράπεζα,

Οι τελευταίες προσθήκες

Επίσης, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

Έξοδα διαβίωσης: Για κάλυψη εξόδων διαβίωσης έως κατ’ ανώτατο όριο 1.800 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα και η μεταφορά του εν λόγω ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου σε οποιαδήποτε τράπεζα, όπως προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο δικαιούχος της προθεσμιακής κατάθεσης στην τράπεζα, και

Αγορά ακινήτου: Για αγορά ακινήτου έως κατ’ ανώτατο όριο του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας και στα σχετικά παραστατικά, πλέον των συμβολαιογραφικών και άλλων εξόδων, και η μεταφορά του εν λόγω ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του πωλητή του ακινήτου και, κατά περίπτωση, του συμβολαιογράφου, του δικηγόρου και του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή-δικαιούχου του λογαριασμού:

α) ότι το εν λόγω ποσό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως αυτού και

β) ότι ο αγοραστής – δικαιούχος του λογαριασμού θα προσκομίσει στην τράπεζα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου καθώς και τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν τα αναγκαία για την κατάρτισή του έξοδα, το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.

Πηγή:moneyonline.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ