Στη μάχη κατά του παρεμπορίου και η ΕΥΠ

Στη μάχη κατά του παρεμπορίου και η ΕΥΠ

Σε εξέλιξη είναι από τη Δευτέρα η δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου με τη σύσταση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης στόχος του νομοσχεδίου είναι η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς, ενω παράλληλα εισάγονται διατάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων πως Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς θα μπορεί να συνεργάζεται με την ΕΥΠ και να ζητά την άρση του τηλεφωνικού, τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

Στις διατάξεις προβλέπεται πως η ΔΙΜΕΑ είναι υπεύθυνη για:

α) τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

β) τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄173) και του ν. 4497/2017 (Α’ 171), καθώς και κάθε άλλης διάταξης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

γ) την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων, την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α’ 202) και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,

δ) τη σύσταση και συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

ε) τη διαπίστωση παραβάσεων και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, καθώς και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων,

στ) τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου και τον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της Δημοτικής Αστυνομίας, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), των διευθύνσεων ελέγχου του υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο και σε εφαρμογή του στρατηγικού και ετήσιου προγραμματισμού δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,

ζ) την τήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης, τη διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται, διαχειρίζονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες,

η) την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,

θ) την εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και την εισήγηση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της,

ι) τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ