Όμιλος ΑΝΕΚ: Αύξηση των εσόδων κατά 35% στο γ' τρίμηνο του 2021

Όμιλος ΑΝΕΚ: Αύξηση των εσόδων κατά 35% στο γ' τρίμηνο του 2021

Ωστόσο, η μεγάλη άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου το εννεάμηνο του 2021, η οποία οδήγησε σε αύξηση του κόστους καυσίμων απορρόφησε σημαντικό μέρος της ωφέλειας από την αύξηση της κίνησης και των εσόδων.

Στο εννεάμηνο του 2021, μετά τη σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ο όμιλος της ΑΝΕΚ παρουσίασε αύξηση της κίνησης σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου και βελτίωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων. Ιδίως κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, όπου, λόγω της εποχικότητας, καταγράφονται οι υψηλότερες πωλήσεις, ανακτήθηκε ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών που χάθηκε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, η μεγάλη άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου το εννεάμηνο του 2021, η οποία οδήγησε σε αύξηση του κόστους καυσίμων κατά 35% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, απορρόφησε σημαντικό μέρος της ωφέλειας από την αύξηση της κίνησης και των εσόδων.


Η ανάκαμψη των αποτελεσμάτων επήλθε έπειτα από την πρωτοφανή απώλεια μεταφορικού έργου και εσόδων κατά το προηγούμενο έτος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. Η σημαντική αύξηση της μεταφορικής κίνησης είχε ως απόρροια την άνοδο κατά 18% του κύκλου εργασιών του ομίλου, ο οποίος στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε ευρώ 114,2 εκατ., έναντι ευρώ 97 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε ευρώ 56 εκατ., έναντι ευρώ 41,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 35%.

Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε ευρώ 12,4 εκατ., έναντι ευρώ 7,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε ευρώ 13,1 εκατ., έναντι ευρώ € 10,0 εκατ. την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 4,2 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 0,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 10,3 εκατ., έναντι ευρώ 7,2 εκατ. την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο.

Η αυξητική τάση της κίνησης σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου του Ομίλου συνεχίζεται και τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος.

Τέλος, η ΑΝΕΚ σημειώνει ότι δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση, στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ