Όμιλος AVAX: Σημαντική αύξηση του τζίρου στο 9μηνο του 2021

Όμιλος AVAX: Σημαντική αύξηση του τζίρου στο 9μηνο του 2021

Σε 521 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου AVAX στο εννεάμηνο του 2021, καταγράφοντας αύξηση 38,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα

Σε 521 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου AVAX στο εννεάμηνο του 2021, καταγράφοντας αύξηση 38,7% σε σχέση με 375,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο γ' τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 196,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 70% έναντι 115,7 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των εσόδων στο τρέχον έτος οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη εξομάλυνση των επιπτώσεων που είχαν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 στο προηγούμενο έτος, και αρκετά έργα έχουν περάσει σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, όπως ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, το έργο «Ston Bypass» στην Κροατία και το μεγάλο ενεργειακό έργο στο Ιράκ.

Η αυξημένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2021, όμως, συνοδεύτηκε από υψηλότερα τιμολόγια προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών, αυξημένες δαπάνες ενέργειας αλλά και ζημιογόνα λειτουργία του κλάδου ενέργειας, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε στο γ' τρίμηνο του έτους.

Η μικτή κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε, αν και με χαμηλότερο ρυθμό έναντι του κύκλου εργασιών, ανερχόμενη σε 31,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι 28,3 εκατ. ευρώ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2020. Η συρρίκνωση του περιθωρίου του μεικτού κέρδους οφείλεται στην αρνητική απόδοση του κλάδου ενέργειας, η οποία επισκίασε την σημαντική βελτίωση που καταγράφηκε στο εννεάμηνο του 2021 στη δραστηριότητα και την κερδοφορία των κλάδων κατασκευών και παραχωρήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Η επίδραση της γενικευμένης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά αποτυπώνεται στις μετακινήσεις & μεταφορές μέσα από τα αυξημένα κατά 26,5% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις οδικών υποδομών, τα οποία ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι 17,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% στα 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ σε επίπεδο εταιρείας το κέρδος εκμετάλλευσης του εννεαμήνου 2021 έφτασε τα 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 21,3 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ στο γ' τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε ζημιά προ φόρων 1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 0,8 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020.

Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2021 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Ομίλου έφτασε τα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020. Στο γ' τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους 2,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 1,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2021 για τον Όμιλο ανήλθε σε 40,2 εκατ. ευρώ έναντι 34,5 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, ενώ στο γ΄τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε 8,1 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο έναντι 7,8 εκατ. ευρώ στο περυσινό τρίμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ