Μέρισμα 9,40 ευρώ από την Καρέλιας

Μέρισμα 9,40 ευρώ από την Καρέλιας

Από την 5.7.2021, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Καρέλιας αποφάσισε κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020 ανερχόμενου στο ποσό των 9,40 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 8,93 ευρώ ανά μετοχή.

Από την 5.7.2021, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος και δικαιούχοι του είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 6.7.2021.

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 12.7.2021 και το μέρισμα θα καταβάλλεται από την Alpha Bank.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της εισηγμένης εταιρείας αποφασίστηκε επίσης η θητεία της επιτροπής ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ., η οποία είναι πενταετής και λήγει στις 17.07.23.

Η συνέλευση επικύρωσε τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, που αποτελείται από τους: Καθ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο - ως μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. της εταιρείας, Robin D. Joy - ως μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. και Δημήτριο Δ. Λεβεντάκη - φορολογικό σύμβουλο-οικονομολόγο, ως τρίτο πρόσωπο - εξωτερικό μέλος της Ε.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ