ΑΝΕΚ: Ζημίες 14,1 εκατ. ευρώ και πτώση του κύκλου εργασιών το 2020

ΑΝΕΚ: Ζημίες 14,1 εκατ. ευρώ και πτώση του κύκλου εργασιών το 2020

Μείωση κατά € 25,5 εκατ. εμφάνισαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 14,8 εκατ. έναντι € 40,3 εκατ. το 2019.

 

Υποχώρηση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσε η ΑΝΕΚ ο 2020, ενώ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έναντι κερδών την προηγούμενη χρήση.
O κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά €49,4 εκατ. στα € 124,5 εκατ. έναντι € 173,9 εκατ. τη χρήση 2019. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε € 110,0 εκατ. έναντι € 157,0 εκατ.

Μείωση κατά € 25,5 εκατ. εμφάνισαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 14,8 εκατ. έναντι € 40,3 εκατ. το 2019. Η μείωση του κόστους πωληθέντων κατά €23,9 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε σε €109,7 εκατ. έναντι €133,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, απορρόφησε σχεδόν το ήμισυ της μείωσης του κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα, για την εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €10,1 εκατ. έναντι €34,1 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε €99,9 εκατ. από € 122,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του ομίλου το 2020 ανήλθαν σε €19,3 εκατ. έναντι €25,0 εκατ. το 2019. Ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των μικτών κερδών, καθώς και της μείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων, ο Όμιλος το 2020 εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) €6,9 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα, για τη μητρική το EBITDA ανήλθε σε €4,8 εκατ. έναντι €22,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
Χρηματοοικονομικά και λοιπά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου και της εταιρείας για το 2020 ανήλθε σε €8,9 εκατ. έναντι €9,5 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές €0,1 εκατ. έναντι κερδών €0,1 εκατ. το 2019, ενώ της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη €0,4 εκατ. έναντι €0,8 εκατ. το 2019.
Καθαρά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2020 ανήλθαν σε ζημιές €14,1 εκατ. έναντι κερδών €3,8 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές €15,1 εκατ. έναντι κερδών €2,6 εκατ.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής για το 2020 ανήλθαν σε ζημιές €14,7 εκατ. έναντι κερδών €2,7 εκατ.

Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετατροπής μέρους του ομολογιακού δανείου (Μ.Ο.Δ.) της Εταιρείας σε κοινές μετοχές. Με τη μετατροπή των εν λόγω ομολογιών επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €10,8 εκατ. με την έκδοση 36.146.665 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €67,4 εκατ. διαιρούμενο σε 224.801.557 κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ