ΟΤΕ: Θέμα αναδιοργάνωσης και νέων πηγών εσόδων

Μέρισμα 0,46 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει ο Ομιλος

ΟΤΕ: Θέμα αναδιοργάνωσης και νέων πηγών εσόδων

Τσαμάζ: Πρέπει να ανασχεδιάσουμε το λειτουργικό μας μοντέλο. Να αναδιοργανωθούμε, να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου θα αρχίσει η διανομή του μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή που αποφάσισε η 67η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, κατά πλειοψηφία, οι μέτοχοι αποφάσισαν επίσης:

-Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

-Τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

-Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του για τη χρήση 2018 και τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων για τη χρήση 2019.

-Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2019 έως 31/12/2020, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Επίσης, εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο κ. Eelco Blok, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 4 του Ν.3016/2002 & παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου.
Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για πρώτη φορά ο κ. Eelco Blok.

Κατόπιν συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα την ίδια μέρα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. κ. Mιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
3. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος
4. κ. Srinivasan Gopalan, Μη εκτελεστικό μέλος
5. Δρ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος
6. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος
7. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος
8. κ. Ανδρέας Ψαθάς, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
9. κα. Βασιλική Κουφορίζου, Μη εκτελεστικό μέλος
10. κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ, Μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Αντίστοιχα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της ανωτέρω εκλογής και της συγκρότησης της Επιτροπής σε σώμα την ίδια μέρα, έχει ως εξής: κ. Eelco Blok (Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Ανδρέας Ψαθάς (Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.). Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού από τους κ. Eelco Blok (Πρόεδρο - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Srinivasan Gopalan (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κα. Kyra Orth (Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επιπλέον, με σκοπό μια αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία για την ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τους κ. Eelco Blok (Πρόεδρο - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Srinivasan Gopalan (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κα. Kyra Orth (Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση περαιτέρω βέλτιστων πρακτικών του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2013) όπως η εκχώρηση ειδικών αρμοδιοτήτων στον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού και η διενέργεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο.

Τσαμάζ: Ανασχεδιασμός, αναδιοργάνωση και νέες πηγές εσόδων

Ο κ. Τσαμάζ, μιλώντας στους μετόχους υπογράμμισε ότι στη παρούσα συγκυρία «η μεγαλύτερη πρόκληση από όλες είναι το disruption, δηλαδή η αιφνίδια ριζική αλλαγή που ενισχύεται από την νέα ψηφιακή εποχή. Ειδικά στις τηλεπικοινωνίες, οι αλλαγές που επιφέρει, είναι εκθετικές. Για παράδειγμα, οι over the top παίκτες έχουν αλλάξει ριζικά τόσο την επικοινωνία, όσο και τη διανομή του περιεχομένου στους τελικούς χρήστες. Χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, το disruption έρχεται από παντού. Είναι η νέα νόρμα και η έντασή του είναι πρωτοφανής».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου, «παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία, εξακολουθούμε να έχουμε βαριές δομές, πολύπλοκες διαδικασίες και υψηλά λειτουργικά κόστη. Πρέπει να ανασχεδιάσουμε το λειτουργικό μας μοντέλο. Να αναδιοργανωθούμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών ταχύτερα, με ειλικρίνεια και απλότητα. Πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι, να αναθέσουμε κάποιες δραστηριότητες σε εξωτερικούς συνεργάτες και να μεταφέρουμε άλλες σε ξεχωριστές μονάδες. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων και να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ