Στα 9,5 δισ. ο τζίρος της Motor Oil το 2018

Στα 9,5 δισ. ο τζίρος της Motor Oil το 2018

Αύξηση 21% παρουσίασε το 2018 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil και διαμορφώθηκε στα 9,491 δισ. εξέλιξη που οφείλεται αφενός στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων και αφετέρου στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Σε επίπεδο εταιρείας, τα έσοδα έφτασαν τα 7,205 δισ. έναντι 5,738 δισ. το 2017 και παρουσίασαν αύξηση 25,55%.

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2018 στο ποσό των 743.157 χιλ. έναντι 899.506 χιλ. τη χρήση 2017, ήτοι μειωμένο κατά 17,38%. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) του ομίλου παρουσίασε υψηλότερο ρυθμό αύξησης έναντι του Κύκλου Εργασιών (25,98% έναντι 21,01%) καθόσον οι διεθνείς μέσες τιμές αργών αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τις αντίστοιχες μέσες τιμές των προϊόντων της Εταιρίας διαμορφώθηκε τη χρήση 2018 στο ποσό των 450.734 χιλ. έναντι 625.774 χιλ. τη χρήση 2017, ήτοι μειωμένο κατά 27,97%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2018 σε 495.112 χιλ. από 620.544 χιλ. το 2017 (μείωση 20,21%) και της Εταιρίας σε 411.083 χιλ. το 2018 από 551.536 χιλ. το 2017 (μείωση 25,47%)

Τα Κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε 254.713 χιλ. έναντι Κερδών 313.556 χιλ τη χρήση 2017 (μείωση 18,77%) . Τα Κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε Ευρώ 228.099 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 295.635 χιλ. τη χρήση 2017 (μείωση 22,84%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ