Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προς έγκριση το deal του Μυτιληναίου

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προς έγκριση το deal του Μυτιληναίου

Στις 2 Απριλίου 2019 θα εξετάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού τη συμβατότητα της συγκέντρωσης που προέκυψε από την εξαγορά της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία - Όμιλος Επιχειρήσεων» της πλειοψηφία των μετοχών της «Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» με τους κανόνες ανταγωνισμού.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνει ότι «η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά ειδικότερα στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία - Όμιλος Επιχειρήσεων επί της εταιρίας Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Κατά την εισήγηση προτείνεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας «Επεξεργασία Αλουμινίου Μεταλλοβιομηχανία» από την εταιρία «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία - Όμιλος Επιχειρήσεων», υπό τους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/11, όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβε η εξαγοράζουσα με έγγραφό της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ