Καταργείται ο έλεγχος από ορκωτούς σε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις

Καταργείται ο έλεγχος από ορκωτούς σε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις
Στην κατάργηση της υποχρέωσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς για πάνω από 2000 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις προχωρά με νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση.

Η κατάργηση γίνεται στα πλαίσια ενσωμάτωσης κοινοτικής οδηγίας που έχει εκδοθεί το 2013 και προβλέπει ότι η εφαρμογή των διατάξεων της θα υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη έως την 20η Ιουλίου του 2015 και θα εφαρμοστεί από τις οικονομικές καταστάσεις το 2016.
Η κυβέρνηση όμως προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό κόστος αναμένεται να εφαρμόσει τις νέες ρυθμίσεις από τις οικονομικές καταστάσεις του 2015. Αυτό αναμένεται φυσικά να πλήξει τις εργασίες των ορκωτών ελεγκτών που πλέον θα έχουν μικρότερο αντικείμενο εργασιών.
Ειδικότερα ως πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες δεν θα απαιτείται έλεγχος από ορκωτούς ενώ στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων θα περιλαμβάνονται ελάχιστα στοιχεία χαρακτηρίζονται αυτές που κατά την ημερομηνία λήξης των οικονομικών καταστάσεων δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) σύνολο ισολογισμού: 350.000 EUR·
β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 EUR·
γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 10.

Μικρές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) σύνολο ισολογισμού: 4.000.000 EUR·
β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 EUR
γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50.

Επίσης οι διατάξεις αναμένεται να εφαρμοστούν και στους λεγόμενους μικρούς ομίλους οι οποίοι σε ενοποιημένη βάση δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της μητρικής επιχείρησης:

α) σύνολο ισολογισμού: 4.000.000 EUR·
β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 EUR·
γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικρές και πολύ μικρές εταιρίες που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις υπολογίζονται σε περίπου στο 30% των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα μας και ελέγχονται από ορκωτούς.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ