ΓΕΒΚΑ: Καθαρό μέρισμα 0,07125 ευρώ/μτχ. από τη χρήση 2023 - Καταβολή την 21η Μαΐου

ΓΕΒΚΑ: Καθαρό μέρισμα 0,07125 ευρώ/μτχ.  από τη χρήση 2023 - Καταβολή την 21η Μαΐου

Στις 14η Μαίου η αποκοπή του δικαιώματος για το μέρισμα

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Μαΐου 2024 και σε εφαρμογή των οριζόμενων στις παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω:

• Το μέρισμα για τη χρήση 2023 ανέρχεται σε Ευρώ 0,075 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,07125.

• Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, ορίστηκε η Τρίτη 14 Μαΐου 2024.

• Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2023 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 «record date».

• Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 από την Υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της ΕΛ.Κ.Α.Τ, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής: α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2 και β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό
λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής
(στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και

ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ