Ξεκινά η διαδικασία για τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα του Ομίλου της Alpha Bank

Ξεκινά η διαδικασία για τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα του Ομίλου της Alpha Bank

Η Alpha Αστικά Ακίνητα, κατόπιν ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού της, αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Κοινοπραξία, καθώς και με εταιρίες του Όμιλου Alpha Holdings, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους.

Tην πρόθεση της Alpha Bank να εκκινήσει τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων (Project Skyline) ανακοίινωσε η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑE (Alpha Holdings), 100% μητρική της Alpha Bank.

Ειδικότερα, η Alpha Bank στo πλαίσιo της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξάγει για τον σχηματισμό κοινοπραξίας στην ελληνική αγορά ακινήτων (συναλλαγή Skyline), αφού έλαβε υπόψη τις προθέσεις των επενδυτικών σχημάτων που συμμετέχουν στη συναλλαγή Skyline, προτίθεται να εκκινήσει τη διαδικασία για τον μετασχηματισμό της εισηγμένης θυγατρικής της, Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ, σε εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Ειδικότερα, ο μετασχηματισμός της εταιρίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα περιλάβει την πώληση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Alpha Αστικά Ακίνητα σε εταιρία του Ομίλου της Alpha Holdings, οποία αποκτώσα εταιρία θα αποτελέσει τον φορέα για την κοινοπραξία της συναλλαγής Skyline (Κοινοπραξία).

Ο μετασχηματισμός της εταιρίας θα περιλάβει ακόμη την ενσωμάτωση στην Alpha Αστικά Ακίνητα της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων ΑΕ», εταιρίας του Ομίλου Alpha Holdings. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, κατόπιν ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού της, αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Κοινοπραξία, καθώς και με εταιρίες του Όμιλου Alpha Holdings, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους.

Ο αρχικός σχεδιασμός της συναλλαγής Skyline, όπως ανακοινώθηκε την 30.7.2021, προέβλεπε τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων και τη μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης ακινήτων σε εταιρεία του Ομίλου Alpha Holdings.

Η πρόθεση της Alpha Bank σε ό,τι αφορά τη μετοχική διάρθρωση της Κοινοπραξίας παραμένει όπως ανακοινώθηκε την 30.7.2021, καθόσον ο στρατηγικός επενδυτής της συναλλαγής Skyline αναμένεται να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Κοινοπραξία, ενώ η Alpha Bank προτίθεται να διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή.

Η επιλογή από την Alpha Bank του προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για τη συναλλαγή Skyline και ο μετασχηματισμός της εταιρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, ενώ η ολοκλήρωση εν συνόλω της συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα έως το τέλος του 2022.

Η τελική δομή, οι όροι της συνεργασίας με τον στρατηγικό επενδυτή που θα επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα, η εν γένει υλοποίηση και η ολοκλήρωση της συναλλαγής Skyline, υπόκεινται σε προϋποθέσεις και σε ποικίλους κινδύνους, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Alpha Bank, περιλαμβανομένων των κρατουσών συνθηκών της αγοράς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εντός και εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της εταιρίας και της συναλλαγής τελούν υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ