Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων στο Α΄ εξάμηνο- Στο 13,05% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

Η αύξηση προβλέψεων ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε δυσμενές σενάριο οδήγησε σε αυξημένες ζημιές αναφέρει η εταιρεία - στα 29,5 εκατ. ευρώ οι ζημιές μετά από φόρους.

Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων στο Α΄ εξάμηνο- Στο 13,05% ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

Η Attica Bank, κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες έκτακτες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού, προσάρμοσε τις εργασίες της και τον προϋπολογισμό του 2020 και ταυτόχρονα ετοιμάζει αλλαγές στη στρατηγική της, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την αναμενόμενη ταχεία βελτίωση της κατάστασης μετά το τέλος της κρίσης.

Κατά το Α΄ εξάμηνο η τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια διεύρυνσης της θέσης της στην αγορά, με νέες αυξημένες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, ενώ παράλληλα αύξησε τα υπόλοιπα των καταθέσεών της κατά 10,9%, μείωσε το λειτουργικό της κόστος και τον αριθμό του προσωπικού της, μεταβίβασε το μεγαλύτερο μέρος των ΜΕΑ στην QQuant και αύξησε τις προβλέψεις της, ώστε να καλύψει κάθε δυσμενές σενάριο.

Ακριβώς αυτός είναι ο βασικός λόγος εμφάνισης στο τελικό αποτέλεσμα αυξημένων ζημιών, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, πλέον της μη αναγνώρισης μη επαναλαμβανόμενων λοιπών εσόδων, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 13,05%.

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2020

 • Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 2,4% εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από τόκους ύψους 2,2 εκατ. ευρώ κατά την συγκριτική περίοδο, η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 13%.
 • Αύξηση καταθέσεων 10,9% σε ετήσια βάση.
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 3,3% σε ετήσια βάση
 • Νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις 87 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο 2020 έναντι 64 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2019.
 • Αύξηση συνόλου ενεργητικού κατά 3% σε 3,62 δισ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2019.
 • Τα δάνεια μετά από προβλέψεις παρουσίασαν οριακή μείωση 3,7% σε σχέση με την 31.12.2019.
 • Ο δείκτης δανείων προ προβλέψεων προς καταθέσεις ανήλθε σε 68%, μειωμένος σε σχέση με τη χρήση 2019 (70,1%).
 • Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ, για την περίοδο και ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) σε 35,4%.
 • Ίδια κεφάλαια 463 εκατ. Ευρώ ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας: ανήλθε σε 13,05%

Δήλωση Διοίκησης

Από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο, κύρια προτεραιότητα της Attica Bank υπήρξε η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών της και η απρόσκοπτη λειτουργία της. Η τράπεζα εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, εισήγαγε την τηλε-εργασία και διευκόλυνε εργαζομένους και πελάτες.

Σημαντική προτεραιότητα πλέον για όλους αποτελεί η σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία. Η θετική αντίδραση επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις υγειονομικές εξελίξεις, αναδεικνύει την πιθανότητα σχετικά γρήγορης αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος. Η ολοκλήρωση ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου και η διαμόρφωση μηχανισμών για την αποτελεσματική χρήση των πόρων του εγκεκριμένου πλέον Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάταξη στην μετά COVID-19 εποχή.

Η Attica Bank προσάρμοσε τον προϋπολογισμό του 2020 στις νέες συνθήκες που επέφερε η υγειονομική κρίση και επεξεργάζεται αλλαγές στην στρατηγική της που θα τις επιτρέψουν να εκμεταλλευτεί την ταχύτατη βελτίωση των συνθηκών μετά το τέλος της κρίσης.

Στην κορυφή των αποδόσεων βρέθηκε η μετοχή της Attica Bank το α΄ εξάμηνο του 2020 (+23% από τη μέση απόδοση των τραπεζικών μετοχών), με το επενδυτικό κοινό να επιβραβεύει τις προσπάθειες που καταβάλλει η διοίκηση της τράπεζας για οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της και την επίτευξη καλύτερης απόδοσης για τους μετόχους της.

Η Attica Bank συνέχισε την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις το α΄ εξάμηνο του 2020 ανέρχονται περίπου σε 87 εκατ. ευρώ έναντι 64 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 56%, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της στρατηγικής πιστωτικής επέκτασης. Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά της, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 κατά 10,9%.

Το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά περίπου 2% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό μειώθηκε κατά 8,5% με την διακοπή της χρήσης του δανειζόμενου προσωπικού.

Η Attica Bank ολοκλήρωσε την μεταβίβαση της διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στον Servicer QQuant, ως πρώτο στάδιο της επερχόμενης τιτλοποίησης των τελευταίων ΜΕΑ που προέρχονται από το παρελθόν.

Ακολουθώντας μία συντηρητική πολιτική, η Attica Bank αυξάνει τις προβλέψεις της για πιστωτικούς κινδύνους ώστε να είναι συμβατές με τις οικονομικές επιπτώσεις που προβλέπουν τα δυσμενή σενάρια.

Η Διοίκηση της Attica Bank και οι εργαζόμενοί της, είμαστε σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και το 2021 θα αποτελέσει τη χρονιά επαναφοράς της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης. Η Τράπεζα πρέπει να είναι έτοιμη για τις επερχόμενες προκλήσεις.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού

 • Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.
 • Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,7% σε σχέση με την 31.12.2019. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ περίπου.
 • Οι συσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ.
 • Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις ανήλθε σε 68% κατά την 30.06.2020 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2019 (70,1%).
 • Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με την 12.2019.
 • Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €462,7εκ., παρουσιάζοντας μείωση 6,4% σε σχέση με το κλείσιμο του έτους 2019.

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ιουν-20

Δεκ-19

Δ EUR

Δ %

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (προ προβλέψεων)

1.798.140

1.828.379

-30.239

-1,7%

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

1.490.898

1.547.494

-56.596

-3,7%

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI)

657.575

590.046

67.529

11,4%

Πάγια και άυλα στοιχεία, επενδύσεις σε ακίνητα

162.655

159.700

2.955

1,9%

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

448.516

449.734

-1.218

-0,3%

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

859.819

780.761

79.058

10,1%

Σύνολο ενεργητικού

3.619.463

3.527.735

91.728

2,6%

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

343.557

262.456

81.101

30,9%

Υποχρεώσεις προς πελάτες

2.650.147

2.608.157

41.990

1,6%

Λοιπές υποχρεώσεις

163.053

163.037

16

0,0%

Σύνολο υποχρεώσεων

3.156.758

3.033.650

123.107

4,1%

Ίδια Κεφάλαια

462.705

494.081

-31.376

-6,4%

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων

3.619.463

3.527.731

91.731

2,6%

Βασικά σημεία αποτελεσμάτων χρήσης

 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με την 30.06.2019 και διαμορφώθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την βελτίωση του περιθωρίου.
 • Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν σε σχέση με την 30.06.2019 (κατά 14,6%) και διαμορφώθηκαν σε 5,5 εκατ. ευρώ.
 • Τα αποτελέσματα από πράξεις επί του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται οριακά αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της συγκριτικής περιόδου και διαμορφώνονται σε 6,7 εκατ. ευρώ.
 • Ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολούμενων στον Όμιλο ανήλθε κατά την τρέχουσα περίοδο σε 763 (Τράπεζα: 757), έναντι 818 (Τράπεζα 708 απασχολούμενοι) κατά τη συγκριτική περίοδο του 2019 μειωμένο κατά 9%. Σημειώνεται ότι κατά την 30.06.2019, η Τράπεζα απασχολούσε 99 άτομα μέσω εταιρειών με τις οποίες είχε συνάψει σύμβαση έργου. Λόγω της απορρόφησης μέρους του δανειζόμενου προσωπικού, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν οριακή αύξηση κατά 1,8% κατά την κλειόμενη περίοδο έναντι της συγκριτικής περιόδου.
 • Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων, παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό 8,4% έναντι της συγκριτικής χρήσης.
 • Οι συνολικές προβλέψεις για το α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 27,8 εκατ, ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Η αναστροφή των προβλέψεων για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 0,1 εκατ. ευρώ.
 • Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 27,5 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.06.2019), λόγω της αναγνώρισης σημαντικού ύψους προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου στην τρέχουσα περίοδο, καθώς και της αναγνώρισης μη επαναλαμβανόμενων λοιπών εσόδων στη συγκριτική περίοδο.

Ποσά σε χιλ, Ευρώ

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Ιουν-20

Ιουν-19

Δ EUR

Δ %

Καθαρά έσοδα από τόκους

23.628

23.076

552

2,4%

Καθαρά έσοδα προμηθειών

1.328

1.918

-590

-30,8%

Σύνολο λειτουργικών εσόδων

34.318

39.917

-5.599

-14,0%

Σύνολο εξόδων

32.002

33.077

-1.075

-3,2%

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

2.316

6.840

-4.524

-66,1%

Σύνολο προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου και λοιπές προβλέψεις

-30.268

-15.782

-14.486

91,8%

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

417

270

147

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

-27.535

-8.672

-18.863

Φόρος εισοδήματος

-2.013

9.186

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

-29.547

514

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ