«Κουστούμι» 5,7 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες λόγω IFRS 9

Πώς επηρεάζει την κάθε τράπεζα το εκσυγχρονισμένο διεθνές λογιστικό πρότυπο

«Κουστούμι» 5,7 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες λόγω IFRS 9

 Στα 5,7 δις. Ευρώ σε προ φόρων βάση ανέρχεται αθροιστικά η ζημιά στην καθαρή θέση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι ίδιες, από την υιοθέτηση του λογιστικού προτύπου IFRS 9. Τι είναι αυτό; Ενα ακόμη «αγκάθι»,  αφού από την 1-1-2018, οφείλουν να αναγνωρίζουν εκ των προτέρων την πιθανότητα αναμενόμενων ζημιών και να σχηματίζουν τις δέουσες προβλέψεις. 

Μάλιστα οι πρόσθετες προβλέψεις για αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου που θα σχηματίσουν φέτος, λόγω της υιοθέτησης του IFRS 9, ανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις προβλέψεις των αναλυτών.Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank ανακοίνωσαν τις εκτιμήσεις τους για την επίπτωση από την εφαρμογή του IFRS 9, διευκρινίζοντας ότι τα νούμερα θα οριστικοποιηθούν εντός της τρέχουσας χρήσης, που αποτελεί και την πρώτη της υιοθέτησης του νέου προτύπου.

ΟιΕθνική και Πειραιώςανακοίνωσαν την προ φόρων επίπτωση, η Alpha την μετά από φόρους επίπτωση ενώ η Eurobank ανακοίνωσε και τα δύο μεγέθη. Αναλυτικότερα

Η Εθνική γνωστοποίησε ότι η επίπτωση από την υιοθέτηση του IFRS 9 σε προ φόρων βάση ανέρχεται σε 1,45

Η Πειραιώς γνωστοποίησε ότι η επίπτωση από την υιοθέτηση του IFRS 9 σε προ φόρων βάση ανέρχεται σε 1,6 δισ.

Η Alpha γνωστοποίησε την επίπτωση σε μετά από φόρους βάση 1,1 δισ., με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι σε προ φόρων επίπεδα ανήλθε στο 1,55 δισ. ευρώ.

ΗEurobank διευκρίνισε ότι η ζημία στην καθαρή της θέση ανέρχεται σε 1,1 δισ. σε προ φόρων επίπεδο και σε 0,8 δισ. μετά από φόρους.

Αυτό είναι και το νούμερο που θα αφαιρεθεί σε βάθος πενταετίας, με βάση τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις, από τα εποπτικά κεφάλαια των τεσσάρων τραπεζών.

Ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την μη συστημική Αttica Bank , η οποία ανακοίνωσεότι η επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων της λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, πριν από τη θετική επίδραση της αναβαλόμενης φορολογίας, κατά την 1.1.2018 εκτιμάται από 80 έως 100 εκατ. ευρώ