Eurobank: Εθελούσια έξοδος με αποζημίωση ως 180.000 ευρώ

Eurobank: Εθελούσια έξοδος με αποζημίωση ως 180.000 ευρώ

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ξεκίνησε  η Eurobank, προσφέροντας από 25 έως και 50 μηνιαίους μισθούς στους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν ή παραμονή στην τράπεζα με άδεια για δύο ή τρία χρόνια και αποχώρηση από τη θέση τους στη συνέχεια.

Το όριο της συνολικής αποζημίωσης που μπορεί να λάβει κάποιος έχει τεθεί στις 180.000 ευρώ μικτά.

Στόχος της Eurobank είναι να αποχωρήσουν από την τράπεζα έως και 500 άτομα, προς μείωση του λειτουργιικού της κόστος, συμπληρωματικά στο κλείσιμο περί των 50 καταστημάτων της στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Υπερνθυμίζεται ότι στην τελευταία του έκθεση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επεσήμανε την ανάγκη περαιτέρω περικοπών στις δαπάνες λειτουργίας των συστημικών ομίλων, για την προσαρμογή τους στα τρέχοντα επίπεδα εργασιών της αγοράς.

Σε email που απέστειλε την περασμένη Παρασκευή η Διοίκηση του Ομίλου Eurobank στο προσωπικό, γνωστοποιεί την απόφασή της να θέσει σε λειτουργία Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου, δίνοντας κίνητρα στους εργαζομένους για αναζήτηση διαφορετικών επαγγελματικών και άλλων προσωπικών επιλογών.

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι εξής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει σχύ από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Η Τράπεζα / Θυγατρική επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

- Γενική Διεύθυνση Retail Banking (όλες οι μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Διευθύνσεων Δικτύου Καταστημάτων, Τραπεζικής Ιδιωτών, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και της θυγατρικής Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.)

- Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τόσο εργαζομένων όσο και δικηγόρων με έμμισθη εντολή - πάγια αντιμισθία)

- Γενική Διεύθυνση Global Markets & Wealth Management (όλες οι μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Διευθύνσεων Global Markets & Treasury, Private Banking Greece, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

- Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

- Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου

- Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου

- Τομέας Group Loan Administration

- Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations - Τομέας Προμηθειών Ομίλου - Be-Business Exchanges Α.Ε.

Το προσωπικό που μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να έχει συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή πάνω από 12 μήνες συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018, αν πρόκειται για δικηγόρους.

Για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

- Οι εργαζόμενοι του Ομίλου (Τράπεζας και Θυγατρικών) που δεν υπάγονται στις παραπάνω μονάδες κατά την 01.01.2018

- Από τη Γενική Διεύθυνση Retail Banking εξαιρούνται:

o Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές και τα καταστήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Φλώρινας

- Οι εργαζόμενοι της Επιχειρηματικής Μονάδας Direct Banking που υπάγεται στην Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.)

- Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Financial Shared Services που υπάγεται στηνØ Be-Business Exchanges Α.Ε.

- Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

- Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

- Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018

- Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα/Θυγατρική

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Α) ενός συνολικού ποσού (εφάπαξ) που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους,

Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής ή

Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 3 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

Σημειώνεται ότι η επιλογή της αναγκαστικής άδειας ισχύει μόνο για μισθωτούς με σχέση εξηρτημένης εργασίας και όχι για δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Αναλυτικότερα, οι παροχές ανά περίπτωση είναι οι εξής:

A. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (εφάπαξ)

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Παροχή βάσει ηλικίας
(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας
(γ) Παροχή βάσει τέκνων
(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση
(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης
(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή
(α) Παροχή βάσει ηλικίας

Η Παροχή βάσει ηλικίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Κατηγορία Α: Συμμετέχοντες άνω των 55 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1963) 50 μισθοί

- Κατηγορία Β: Συμμετέχοντες από 50 έως 55 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1963 έως και 01.01.1968) 45 μισθοί

- Κατηγορία Γ: Συμμετέχοντες από 45 έως 50 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1968 έως και 01.01.1973) 40 μισθοί

- Κατηγορία Δ: Συμμετέχοντες από 40 έως 45 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1973 έως και 01.01.1978) 35 μισθοί

- Κατηγορία Ε: Συμμετέχοντες από 30 έως 40 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1978 έως και 01.01.1988) 28 μισθοί

Κατηγορία ΣΤ: Συμμετέχοντες έως 30 ετών (ημερομηνία γέννησης από 02.01.1988 και μετά) 25 μισθοί

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΏΝ

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά την οποία θα λαμβάνουν μηνιαίως το Μισθό Αναφοράς ως ίσχυε κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2017 και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών.

Κατά το τέλος της διετίας θα καταβληθούν επιπλέον 4 Μισθοί Αναφοράς ως οικειοθελής αποζημίωση.

Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Το συνολικό ποσό που θα προκύψει από τις μικτές μηνιαίες καταβολές του Μισθού Αναφοράς για τα 2 χρόνια θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29 ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή.

Το επιπλέον ποσό των 4 Μισθών Αναφοράς που θα καταβληθεί στο τέλος της 2ετίας ως οικειοθελής αποζημίωση θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το μέγιστο όριο των 180.000 ευρώ.

Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 2 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλο εργοδότη, ή παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αναλάβει για ίδιο αυτού λογαριασμό οποιαδήποτε επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα ή συμμετάσχει σε εταιρία που ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα / Θυγατρική με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Μισθών Αναφοράς και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών και το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το ανωτέρω γεγονός ή γεγονότα έως το πέρας των 2 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 3 ΕΤΩΝ

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 3 ετών, κατά την οποία θα λαμβάνουν μηνιαίως το 66% του Μισθού Αναφοράς ως ίσχυε κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017 και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 3 ετών.

Κατά το τέλος της τριετίας θα καταβληθούν επιπλέον 4 Μισθοί Αναφοράς ως οικειοθελής αποζημίωση.

Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Το συνολικό ποσό που θα προκύψει από τις μικτές μηνιαίες καταβολές του 66% του Μισθού Αναφοράς τους για τα 3 χρόνια θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή.

Το επιπλέον ποσό των 4 Μισθών Αναφοράς που θα καταβληθεί στο τέλος της 3ετίας ως οικειοθελής αποζημίωση θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το μέγιστο όριο των € 180.000.

Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 3 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλο εργοδότη, ή παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αναλάβει για ίδιο αυτού λογαριασμό οποιαδήποτε επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα ή συμμετάσχει σε εταιρία που ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα /Θυγατρική με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Μισθών Αναφοράς και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών και το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 3 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων.