Ζημιές 553 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

Ζημιές 553 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €588 εκατ.

Ζημιές 553 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου στο εννιάμηνο του έτους, σε σύγκριση με κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €62 εκατ. για το εννιάμηνο 2016. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το γ’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €1 εκατ., σε σύγκριση με ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €556 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2017.

Πρόσθετα, Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 12.4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση με 12.3% στις 30 Ιουνίου 2017 και 14.5% στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η χρέωση φορολογίας για το εννιάμηνο 2017 ανήλθε σε €76 εκατ., σε σύγκριση με €16 εκατ. το εννιάμηνο 2016. Η χρέωση φορολογίας για το γ’ τρίμηνο ανήλθε σε €4 εκατ., σε σύγκριση με €66 εκατ. το β’ τρίμηνο 2017. Η αυξημένη χρέωση φορολογίας για το β’ τρίμηνο 2017 οφείλεται στη μείωση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά €62 εκατ., λόγω της αύξησης στις προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και την αξιολόγηση της πιθανής ανάκτησης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Οι προβλέψεις για το εννιάμηνο 2017 ανήλθαν σε €729 εκατ., αυξημένες κατά 173% σε ετήσια βάση, μετά τις επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους περίπου €500 εκατ., κατά το β’ τρίμηνο 2017. Τα αυξημένα επίπεδα των προβλέψεων κατά το β’ τρίμηνο 2017 κατά την τράπεζα αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις παραδοχές των προβλέψεων της Τράπεζας ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της στρατηγικής του Συγκροτήματος για πιο ενεργή διερεύνηση άλλων καινοτόμων στρατηγικών επιλογών. Οι προβλέψεις για το γ’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €73 εκατ., μειωμένα κατά 88% σε τριμηνιαία βάση.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €588 εκατ. ή κατά 6% κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2017 και κατά €1.9 δις ή κατά 17% το εννιάμηνο 2017 και ανήλθαν σε €9,164 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και αντιπροσωπεύουν το 48% του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με 50% στις 30 Ιουνίου 2017 και 55% στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,253 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, σε σύγκριση με €19,505 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2017 και €20,130 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε €17,406 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 αποτελώντας το 90% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 141% (σε σύγκριση με 108% στις 30 Ιουνίου 2017 και 49% στις 31 Δεκεμβρίου 2016) και πληροί τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 80% (οι οποίες θα αυξηθούν στο 100% από την 1 Ιανουαρίου 2018).

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €17,315 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 σε σύγκριση με €16,584 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2017 και €16,510 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ