Οι πέντε προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2016

Οι πέντε προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2016
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιοποίησε σήμερα τις προτεραιότητές της για το 2016 όσον αφορά την εποπτεία των σημαντικών τραπεζών στη ζώνη του ευρώ.

Οι πέντε τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί βασίζονται στην αξιολόγηση των βασικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στο σημερινό περιβάλλον.

Ο κίνδυνος που συνδέεται με τα επιχειρηματικά μοντέλα και την κερδοφορία καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των βασικών κινδύνων που προσδιορίστηκαν. Ακολουθούν άλλοι βασικοί κίνδυνοι, η βαρύτητα των οποίων διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Οι πέντε εποπτικές προτεραιότητες για το 2016 είναι οι εξής:

- κίνδυνος που συνδέεται με τα επιχειρηματικά μοντέλα και την κερδοφορία,
- πιστωτικός κίνδυνος,
- κεφαλαιακή επάρκεια,
- διαχείριση κινδύνων και ποιότητα δεδομένων,
- ρευστότητα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, για κάθε μία από αυτές τις προτεραιότητες θα αναληφθεί σειρά εποπτικών πρωτοβουλιών. Σε κάποιες περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή τους υπερβαίνει το ένα έτος. Σε επίπεδο τράπεζας, το εποπτικό έργο ενδέχεται να χρειαστεί η προσαρμογή του εποπτικού έργου στο συγκεκριμένο προφίλ κινδύνου των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων.

«Καθώς εισερχόμαστε στο δεύτερο πλήρες έτος εποπτείας των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές από την αρχή του έτους με ποιον γνώμονα θα επιτελέσουμε το έργο μας,» δήλωσε η Daniele Nouy, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

«Οι προτεραιότητες αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τον συντονισμό των εποπτικών ενεργειών στις τράπεζες με εναρμονισμένο και αναλογικό τρόπο, συμβάλλουν στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και στηρίζουν την ανάπτυξη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ