Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες με το Νόμο Κατσέλη για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες με το Νόμο Κατσέλη για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας που προκύπτει με την ψήφιση του Νόμου 4336/2015 που τροποποιεί τον Νόμο 3869/10 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, οι δανειολήπτες που επιθυμούν να υπαχθούν στον Ν.3869/10, αλλά και όσοι έχουν ήδη καταφύγει και αναμένουν την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες εντός των δοθέντων χρονικών περιθωρίων. 

Οι εκκρεμείς υποθέσεις χωρίζονται σε τρεις ομάδες με βάση την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στα αρμόδια Ειρηνοδικεία ( αφορά την οριστική εκδίκαση της αίτησης και όχι αυτήν της προσωρινής διαταγής).

Α] Υποθέσεις που η εκδίκαση τους έχει οριστεί έως και την 19η Φεβρουαρίου 2016.

Οι υποθέσεις αυτές θα εκδικαστούν κανονικά χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες από τους δανειολήπτες.

Β] Υποθέσεις που η εκδίκαση τους έχει οριστεί από την 20η Φεβρουαρίου 2016 έως και την 19η Αυγούστου 2018.

Οι δανειολήπτες που έχουν λάβει δικάσιμο εντός του ανωτέρου διαστήματος, θα πρέπει οι ίδιοι ή μέσω του συνηγόρου τους να προσκομίσουν στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου τα δικαιολογητικά που αναφέρονται Κ.Υ.Α. 7534/15 ή/και να προσθέσουν όσα δεν έχουν υποβληθεί με την κατάθεση της Αίτησης (του Άρθρου 4 Ν.3869/10).

Τα δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.

δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.

ε) πρόσφατο Ε9

στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.

η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών

θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.

ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων

ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη

ιβ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).

ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Γ] Υποθέσεις που η εκδίκαση τους έχει οριστεί από την 20η Αυγούστου 2018 και έκτοτε, υποχρεούνται να:

α) επαναπροσδιορίσουν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο την εκδίκαση της υπόθεσης τους σε συντομότερη ημερομηνία. Εάν αυτό δεν γίνει τότε το Ειρηνοδικείο θα επαναπροσδιορίσει αυτεπαγγέλτως την ημερομηνία εντός της τριετίας.

β) προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της ανωτέρω ομάδας (Β).

Προσοχή. Οι αλλαγές και προσθήκες δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το πρότυπο της Κ.Υ.Α. 7534/15, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την 19η Δεκεμβρίου 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ