ΤτΕ: Μειωμένα τα επιτόκια νέων δανείων

ΤτΕ: Μειωμένα τα επιτόκια νέων δανείων
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούνιο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,09% έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,81%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,75%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,63%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) μειώθηκε κατά 116 μονάδες βάσης, στο 6,34%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,14%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,65%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 52 μονάδες βάσης στο 5,59%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 4,94% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης, στο 4,52%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,88%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Μείωση παρουσίασε, τον Ιούνιο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,01%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα στο 5,08%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,87%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 1,85%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,83%, το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,23%, ενώ το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε 4,13%.

Πίνακας 1:Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Απρίλιος 2015

Μάιος 2015

Ιούνιος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,18

0,17

0,17

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,28

0,27

0,22

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

1,82

1,81

1,81

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,12

1,10

1,09

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,56

14,49

14,63

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,27

6,25

6,14

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,79

7,73

7,65

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο1

7,19

7,50

6,34

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο1:

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,64

6,11

5,59

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,19

5,17

4,94

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,98

4,68

4,52

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,40

2,97

2,88

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

4,91

4,98

4,75

Περιθώριο επιτοκίου*

3,79

3,88

3,66

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Απρίλιος 2015

Μάιος 2015

Ιούνιος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,90

1,88

1,87

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,83

1,84

1,85

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**

1,09

1,07

1,01

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,83

2,83

2,83

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,25

4,23

4,13

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,22

5,21

5,23

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,10

5,10

5,08

Περιθώριο επιτοκίου*

4,01

4,03

4,07