Έτσι θα γίνει το φακέλωμα καταθέσεων, μετοχών και δανείων από την εφορία

Έτσι θα γίνει το φακέλωμα καταθέσεων, μετοχών και δανείων από την εφορία
Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να «φακελώσει» όλα τα στοιχεία για τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων, τις μετοχές και τα δάνεια, παίρνει σάρκα και οστά. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που αναρτήθηκε στη Διαύγεια οι τράπεζες αλλά και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καλούνται να στείλουν στις φορολογικές αρχές αναλυτικά στοιχεία με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Όσοι κάνουν συναλλαγές άνω των 100.000 ευρώ μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού (δηλαδή ή αναλήψεις ή καταθέσεις μέχρι αυτό το ύψος), θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το όνομά τους θα φιγουράρει από εδώ και στο εξής στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Taxis. Η εγκύκλιος της Κατερίνας Σαββαίδου, περιλαμβάνει συγκεκριμένες «προδιαγραφές» που θα πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να επιλεγούν οι καταθέσεις που θα αποστέλλονται στο υπουργείο Οικονομικών. Οι προδιαγραφές αυτές – 10 στον αριθμό – έχουν ως εξής:

 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα -συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων- και τα ΕΛΤΑ, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και στη διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, ηλεκτρονικές καταστάσεις με στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων ευρώ.
 2. Η παροχή των στοιχείων αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. Δεν αφορά στα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες.
 3. Η παροχή των στοιχείων αναφέρεται αποκλειστικά σε καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, όψεως κ.λπ.) και προθεσμίας, καθώς και σε λογαριασμούς πληρωμών που τηρούνται από τα ΕΛΤΑ και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και ο καθένας από τους οποίους εμφανίζει είτε ετήσιο σύνολο καθαρών χρεώσεων είτε ετήσιο σύνολο καθαρών πιστώσεων μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ. Δεν θα αθροίζεται το ποσό των χρεώσεων και των πιστώσεων μαζί προκειμένου κάποιος λογαριασμός που υπερβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο το όριο των 100.000 ευρώ να είναι επιλέξιμος για αποστολή των παραπάνω στοιχείων. Θα πρέπει ένα από τα δύο ποσά (χρεώσεις, πιστώσεις) να ξεπερνά το ανωτέρω όριο.
 4. Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη λαμβάνονται υπόψη:
  • τα εμβάσματα από (προς) άλλες τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ,
  • οι καταθέσεις/ αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις/ αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών, καθώς και
  • οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ίδιου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ). Αντίθετα, αντιλογισμοί λανθασμένων καταχωρήσεων πίστωσης/χρέωσης του λογαριασμού, καθώς και ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών με κοινό δικαιούχο, δε λαμβάνονται υπόψη.
 5. Σχετικά με το ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό η απόφαση αναφέρεται σε ένα μόνο ποσό, το μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, είτε αφορούσε χρεωστική είτε πιστωτική συναλλαγή (με αναφορά στο αρχείο δεδομένων εάν πρόκειται για χρεωστική ή πιστωτική κίνηση),
 6. Στις περιπτώσεις όπου ένας λογαριασμός ανοίγει και κλείνει σε ενδιάμεση ημερομηνία του έτους αναφοράς, θα αναφέρεται το ποσό του ανοίγματος ως υπόλοιπο προηγούμενου έτους και το ποσό του κλεισίματος ως υπόλοιπο του έτους αναφοράς. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, λογαριασμοί όπου το ποσό ανοίγματος αποτελεί προϊόν μεταφοράς από ήδη υφιστάμενο λογαριασμό/προθεσμιακή κατάθεση και ο νέος λογαριασμός έχει έστω και έναν κοινό δικαιούχο με τον υφιστάμενο.
 7. Σε περίπτωση λογαριασμών με περισσότερους του ενός δικαιούχους, τα στοιχεία που αφορούν τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης, το ποσό της μεγαλύτερης χρεωστικής ή πιστωτικής συναλλαγής κάθε λογαριασμού, καθώς και τα ποσά με τα υπόλοιπα της 31/12 κάθε χρήσης (του έτους αναφοράς και του αμέσως προηγούμενου) των παραπάνω λογαριασμών θα καταχωρούνται σε μία εγγραφή, στην οποία όμως θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των δικαιούχων του λογαριασμού. Δεν είναι αναγκαία η επανάληψη της εγγραφής των ίδιων στοιχείων τόσες φορές όσες και οι δικαιούχοι κάθε λογαριασμού.
 8. Όταν ο καταθετικός λογαριασμός τηρείται σε ξένο νόμισμα, για τον υπολογισμό των συνολικών ετήσιων κινήσεων χρέωσης και πίστωσης, ως ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ θα λαμβάνεται η μέση συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή fixing) του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους αναφοράς ή η τελευταία διαθέσιμη τιμή του νομίσματος αναφοράς. Όσον αφορά στο ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό, ως ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ θα λαμβάνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, όπως ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή αυτή. Όσον αφορά τα ποσά με υπόλοιπα 31/12 κάθε έτους αναφοράς των παραπάνω λογαριασμών, ως ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ θα λαμβάνεται η μέση συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή fixing) του εκάστοτε νομίσματος του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους αναφοράς ή η τελευταία διαθέσιμη τιμή, εάν το συγκεκριμένο νόμισμα δεν αναφέρεται στο Δελτίο Τιμών της Ε.Κ.Τ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους αναφοράς.
 9. Εάν ένας λογαριασμός ανοίγει ή κλείνει σε ενδιάμεση ημερομηνία του έτους αναφοράς, ως ισοτιμία μετατροπής του νομίσματος σε ευρώ, θα λαμβάνεται η μέση συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή fixing) του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ. του εκάστοτε νομίσματος, όπως ισχύει κατά τις ημερομηνίες ανοίγματος ή/και κλεισίματος του λογαριασμού.
 10. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός προέρχεται από συγχωνευόμενη/ απορροφούμενη τράπεζα, θα καταχωρείται μόνο ο τριψήφιος κωδικός της νέας τράπεζας που προέκυψε από τη συγχώνευση ή της απορροφώσας τράπεζας.

Δείτε και ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου με τις οδηγίες για μετοχές και δάνεια, στο σχετικό αρχείο.