ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητο το μέσο επιτόκιο κατθέσεων τον Απρίλιο (Πίνακες)

ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητο το μέσο επιτόκιο κατθέσεων τον Απρίλιο (Πίνακες)
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Απρίλιο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε μικρή μείωση.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 3,79 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 3,81 μονάδων τον προηγούμενο μήνα

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,12%, σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,18%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση 3 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,28%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,82%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, έναντι του προηγούμενου μήνα, στο 4,91%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς), διαμορφώθηκε στο 14,56%, σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης, στο 7,19%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,27%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,79%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 49 μονάδες βάσης στο 5,64%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,19% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,98%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,40%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Μείωση παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2015, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, όσο και το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,01 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας), μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, έναντι του προηγούμενου μήνα, στο 1,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,10%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,90%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε επίσης κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,83%.

Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν αμετάβλητα στο 2,83%, 4,25% και 5,22% αντίστοιχα.

Πίνακας 1:Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Φεβρουάριος 2015

Μάρτιος 2015

Απρίλιος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,17

0,17

0,18

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,29

0,31

0,28

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

1,81

1,83

1,82

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,12

1,13

1,12

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,54

14,53

14,56

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,35

6,36

6,27

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,97

7,87

7,79

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο

7,19

7,01

7,19

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

6,06

6,13

5,64

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,26

5,04

5,19

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,86

4,97

4,98

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,36

2,62

2,40

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

4,90

4,94

4,91

Περιθώριο επιτοκίου

3,78

3,81

3,79

Πίνακας 2:Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Φεβρουάριος 2015

Μάρτιος 2015

Απρίλιος 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,99

1,94

1,90

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,87

1,87

1,83

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,17

1,13

1,09

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,84

2,83

2,83

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,28

4,24

4,25

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,48

5,22

5,22

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,17

5,13

5,10

Περιθώριο επιτοκίου

4,00

4,00

4,01

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ