ΚΕΠΕ: Σε υψηλό ετών το κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών

ΚΕΠΕ: Σε υψηλό ετών το κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών
«Η κεφαλαιακή ενίσχυση των ελληνικών εμπορικών τραπεζών κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει δημιουργήσει ένα κεφαλαιακό απόθεμα,

το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών. Επιπλέον, το κεφαλαιακό αυτό απόθεμα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω των επιπρόσθετων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες πραγματοποίησαν οι τράπεζες το τρέχον έτος», εκτιμά το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στο οικονομικό του δελτίο.

«Αναμφίβολα, παρά τη θετική αντιστροφή στο μακροοικονομικό περιβάλλον, το υψηλό μέγεθος των επισφαλειών -αν και με μειούμενο ρυθμό αύξησης τα τελευταία τρίμηνα- θα εξακολουθήσει να επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2014. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών, οι κεφαλαιακές ανάγκες τους δύνανται να καλυφθούν πλήρως έως και τον ∆εκέμβριο του 2016 (όπως έχουν προσδιοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος), καθώς και η υποχρέωσή τους να αποπληρώσουν το 2014 τις προνομιούχες μετοχές κυριότητας του Ελληνικού ∆ημοσίου που έχουν εκδώσει το 2008. Επιπλέον, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (με τα περίπου 11 δισ. ευρώ διαθέσιμα κεφάλαια), θεωρείται το δίχτυ ασφάλειας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην περίπτωση κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος (είτε από το εσωτερικό ή το εξωτερικό) που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σταθερότητά του», αναφέρεται στην ανάλυση.

«Επιπροσθέτως, θετικές ενδείξεις προέρχονται και από τη βελτίωση της ποιότητας των εσόδων, δεδομένου ότι το πιο ευμετάβλητο έσοδο από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες αντικαθίσταται σταδιακά από μια πιο σταθερή πηγή επαναλαμβανόμενων εσόδων. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται συνεχιζόμενη δυσκολία στα πιστωτικά ιδρύματα για την περαιτέρω άντληση ρευστότητας από τους καταθέτες (κυρίως λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής), ενώ η άντληση ρευστότητας από τις αγορές θα εξακολουθήσει να είναι περιορισμένη το 2014. Τέλος, κίνδυνοι για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ελλοχεύουν τόσο από τη δυνατότητα διατήρησης πολιτικής σταθερότητας, όσο και από γεωπολιτικές εξελίξεις στο εξωτερικό (π.χ. σε Ουκρανία και Τουρκία) όπου δραστηριοποιούνται ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ