Τα τέσσερα μυστικά για την αναχρηματοδότηση των δανείων

Τα τέσσερα μυστικά για την αναχρηματοδότηση των δανείων
Έχετε στεγαστικό δάνειο που  βρίσκετε σε καθυστέρηση; Θέλετε να προχωρήσετε στην  αναχρηματοδότηση του; Προσοχή στις παγίδες και στα ψιλά γράμματα. Τα τέσσερα μυστικά που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να προσέξετε τι πρόκειται να υπογράψετε

Της Έφης Καραγεώργου.

Οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα προχωρούν στις ρυθμίσεις όλων των δανείων, στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών. Ωστόσο συχνά, οι νέες συμβάσεις που καλούνται να υπογράψουν οι δανειολήπτες, στα λεγόμενα «ψιλά γράμματα» κρύβουν παγίδες που έχουν χρηματικό κόστος για τον δανειολήπτη.

Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή:

  • Ο τρόπος υπολογισμού των σταθερών επιτοκίων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πλέον οι τράπεζες διαμορφώνουν τα σταθερά επιτόκια τους ανάλογα με τον πελάτη. Τι σημαίνει αυτό;
  • Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, θα πρέπει να αναφέρεται το επιτόκιο αναφοράς πχ euribor3μηνου ή 6μηνου ή 1 μήνα. Ο σαφής προσδιορισμός του κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού σήμερα οι τράπεζες ορίζουν ως κυμαινόμενο επιτόκιο αναφοράς το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor και όχι το παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ, όπως έκαναν παλαιότερα.
  • Ακόμα στη σύμβαση θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση καταβολής των δόσεων κατά κεφάλαιο, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις για την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο καθώς και το ύψος του επιτοκίου υπερημερίας και τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.
  • Τέλος οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι αν λάβουν δάνειο για το 80% και πάνω της αξίας του ακινήτου, θα πληρώσουν ακριβότερο επιτόκιο, σε σύγκριση με όσους χρηματοδοτήσουν ένα ποσοστό της αγοράς με δικά τους χρήματα. Αντίστοιχη «ποινή» επιβάλλουν οι τράπεζες και στα σταθερά επιτόκια των στεγαστικών δανείων, ο τρόπος υπολογισμού της οποίας θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο κείμενο της σύμβασης.

Οι τράπεζες στα επίσημα τιμολόγια τους, τα οποία αναρτούν στις ιστοσελίδες τους, αναφέρουν ότι τα σταθερά επιτόκια ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο ύψος και μεταβάλλονται ανάλογα με το προφίλ του πελάτη. Προκειμένου λοιπόν να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να συγκρίνει το πραγματικό κόστος δανεισμού θα πρέπει να λάβει προσφορές που θα βασίζονται στα δικά του δεδομένα (ύψος δανείου, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολική διάρκεια, ετήσια έσοδα κ.λπ.) από όλες τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι στην προσφορά που θα πάρει ο «συνεργάσιμος δανειολήπτης» από την τράπεζά του, θα πρέπει να μπορεί να υπολογίσει το τελικό κόστος τόσο όσον αφορά τη μηναία δόση όσο και ως προς τους τόκους, ώστε να κρίνει αν τον συμφέρει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ