Τι να προσέξουν οι δανειολήπτες του Παρακαταθηκών

Τι να προσέξουν οι δανειολήπτες του Παρακαταθηκών
Νέο πρόγραμμα που οδηγεί σε ελάφρυνση της μηνιαίας δανειακής επιβάρυνσης για δεκάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους έχει θέσει σε ισχύ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά την κυβερνητική απόφαση για μείωση στο ήμισυ, από τα 6/10 στα 3/10, του ανώτατου ποσοστού που παρακρατείται αυτόματα από το μισθό ή τη σύνταξη προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Τ.Π & Δ.

Όμως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένες… λεπτομέρειες που όμως είναι άκρως σημαντικές ώστε να μην βρεθούν προ δυσάρεστων συνεπειών όπως η δημιουργία και συσσώρευση ληξιπροθέσμων χρεών, οι επιβαρύνσεις με τόκους υπερημερίας, εξόδων κ.λπ.

Συγκεκριμένα η μείωση της παρακράτησης στα 3/10 των μηνιαίων αποδοχών δεν σημαίνει ότι οι δανειολήπτες ξεμπλέκουν αυτόματα με το υπόλοιπο των δανειακών τους υποχρεώσεων. Για παράδειγμα σε δημόσιο υπάλληλο με τακτικό μηνιαίο μισθό 1000 ευρώ, το Τ.Π & Δ. του παρακρατούσε μέχρι πρότινος μηνιαία δόση ίση με 500 ευρώ ή τα 5/10 των μηνιαίων αποδοχών του. Πλέον θα του παρακρατούνται τα 3/10 των μηνιαίων αποδοχών του ή 300 ευρώ. Όμως τα υπόλοιπα 200 ευρώ δεν διαγράφονται αλλά παραμένουν ως οφειλή.

Έτσι ο δανειολήπτης υποχρεούται

α) ή να γνωρίσει, με υπεύθυνη δήλωση, στην υπηρεσία του, ότι συναινεί να παρακρατείται ποσοστό μεγαλύτερο των 3/10 των μηνιαίων απολαβών του για την εξυπηρέτηση του δανείου του

β) ή να γνωρίσει, με υπεύθυνη δήλωση, τόσο στην υπηρεσία του όσο και στο Τ. Π. & Δανείων, ότι δεν συναινεί στην παρακράτηση ποσοστού μεγαλυτέρου των 3/10 των μηνιαίων αποδοχών του, αναλαμβάνοντας έτσι την υποχρέωση να καταβάλει εξ ιδίων τη διαφορά των δόσεων ανά εξάμηνο (έως 30/6 ή 31/12 ), στην τράπεζα και στο λογ/σμό ΙΒΑΝ που θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως.

Αν όμως δεν μπορεί να καταβάλλει εξ ιδίων τη παραπάνω διαφορά τότε θα πρέπει να αιτηθεί την υπαγωγή του στη ρύθμιση εξυπηρέτησης δανείων, η οποία ισχύει ως εξής:

Α) Επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων με το τρέχον συμβατικό επιτόκιο, ως ακολούθως:

i. στεγαστικά δάνεια: δυνατότητα αποπληρωμής αυτών μέχρι και 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας,

ii. επισκευαστικά δάνεια: επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής έως 30 έτη, χωρίς όριο ηλικίας,

iii. δάνεια μικροεπισκευών – μικροβελτιώσεων: επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής κατά 10 έτη και όριο ηλικίας δανειολήπτη τα 85 έτη.

Β) Μερική καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων και με μείωση πάνω από το 50%, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε χρόνια, εφόσον η νέα καταβαλλόμενη δόση θα ισούται κατ΄ ελάχιστο με τα 3/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του δανειολήπτη. Η συνολική διαφορά που θα προκύπτει από τη μη κανονική εξυπηρέτηση του δανείου, – στις περιπτώσεις που δεν θα παρακρατείται πλέον το σύνολο της οφειλομένης δόσης -, θα καταβάλλεται:

- άτοκα σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

- έντοκα με το τρέχον συμβατικό επιτόκιο μέχρι την λήξη του δανείου.

Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα καταστήματά της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή .

Σημειώνεται ότι στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στις μέχρι σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις, εφόσον όμως η δόση του δανείου, όπως διαμορφώθηκε μετά τη ρύθμιση, υπερβαίνει τα 3/10 των αποδοχών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ