ΥΠΕΚΑ: Τα νέα όρια για το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης της ΔΕΗ

ΥΠΕΚΑ: Τα νέα όρια για το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης της ΔΕΗ
Την αναπροσαρμογή ορίων κατανάλωσης στο ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» που παρέχεται σε κοινωνικούς και προνοιακούς φορείς απο την ΔΕΗ προβλέπει νέα απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ για το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (Τ.Υ.Α.), τα νέα όρια έχουν ως εξής:

1. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύηςπρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι ειδικά πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου).

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργήσει πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια)

Οι χρεώσεις, ως κατωτέρω, του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύηςεφαρμόζονται για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων του Τ.Υ.Α. Η ένταξη στο Τ.Υ.Α. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος και εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (για τα τιμολόγια με ζωνική χρέωση, εφαρμόζεται μόνο στις καταναλώσεις ημέρας) και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης (κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης) που προβλέπονται ως κατωτέρω, ανεξαρτήτως κατηγορίας του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος εμπίπτει σε τιμολογιακή κατηγορία για την οποία η έκδοση λογαριασμού είναι μηνιαία, τα όρια εφαρμόζονται αναλογικά.

2. Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 1200kWh, παρέχεται 70% έκπτωση επί της τιμής του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.

3. Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 1201 έως 5000kWh, το 70% της κατανάλωσης λαμβάνει έκπτωση 70%, ήτοι από 1201 έως 5000 kWh παρέχεται συνολικά έκπτωση 49% επί του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.

4. Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 5001 έως 10.000kWh, το 50% της κατανάλωσης λαμβάνει έκπτωση 70%, ήτοι από 5001 έως 10.000 kWh παρέχεται συνολικά έκπτωση 35% επί του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.

5. Για το κλιμάκιο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 10.001kWh και άνω, δεν παρέχεται έκπτωση, ήτοι εφαρμόζεται η ισχύουσα τιμή του τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος.

Ως χρεώσεις του Τ.Υ.Α. ορίζονται οι τιμές του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου του Προμηθευτή (ανταγωνιστικό σκέλος) με το οποίο τιμολογείται ο εκάστοτε δικαιούχος του Τ.Υ.Α. για τη χρέωση ενέργειας της ημερήσιας κατανάλωσης και έως το όριο που καθορίζεται ανωτέρω, μειωμένες κατά το ποσοστό ανά κλιμάκιο κατανάλωσης που ορίζεται ως ανωτέρω.