Σαράντης: Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η καταβολή του μερίσματος

 Σαράντης: Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η καταβολή του μερίσματος

 

Στις 3 Ιουνίου η αποκοπή μερίσματος

 

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2021 ορίσθηκε η 03.06.2022 όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ.

Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 06.06.2022 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 10.06.2022 από την από την πληρώτρια τράπεζα "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 10η Ιουνίου 2023).

Με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Δευτέρα 12.06.2023 και εφεξής, η χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στο Αμαρούσιο Αττικής (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 26, 15125).

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 31.05.2022 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1431076139 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.915.273 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,14933796 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,141871062 ευρώ ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210 6173065

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ