Μπουτάρης: 21 Απριλίου η Γενική Συνέλευση για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης

Μπουτάρης: 21 Απριλίου η Γενική Συνέλευση για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μπουτάρης στις 21 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.

Στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και την τυχόν Επαναληπτική αυτής θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
Θέματα ημερίσιας διάταξης

1. Έγκριση της από 28.03.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – συμφωνίας εξυγίανσης με μεταβίβαση επιχείρησης με πιστωτές αυτής και παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την κατάθεση Αίτησης Άμεσης Επικύρωσης αυτού στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας (Εκούσια Δικαιοδοσία) (κατ' άρθρα 31 επ. ν. 4738/2020, ως αυτός ισχύει τροποποιηθείς), έγκριση του περιεχομένου της υπογραφείσας την 30.03.2022 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρείας καθώς και της από 30.03.2022 Συμφωνίας Εξυγίανσης της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” κατά τα ως άνω άρθρα και όλων των υλικών πράξεων και νομικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την οριστικοποίηση του κειμένου των ως άνω συμφωνιών εξυγίανσης.

2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και τη διενέργεια όλων εν γένει των υλικών πράξεων και νομικών ενεργειών σε εκτέλεση της υπογραφείσας την 30.03.2022 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρείας καθώς και της από 30.03.2022 Συμφωνίας Εξυγίανσης της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

Σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προσκαλούνται επιπροσθέτως οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο, ήτοι την έδρα της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ