Από τις 14 ως τις 23 Ιουλίου η δημόσια προσφορά της Premia

 Από τις 14 ως τις 23 Ιουλίου η δημόσια προσφορά της Premia

Η τιμή διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή της Premia Properties θα είναι 1,44 ευρώ.

 

Η Primea ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 26.041.665,50 ευρώ με την έκδοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η μία, εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών.

Η τιμή διάθεσης για κάθε μία νέα μετοχή είναι 1,44 ευρώ.

Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς θα είναι οκτώ εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από τις 14 Ιουλίου μέχρι και τις 23 Ιουλίου στος 16:00 ώρα Ελλάδας.

Οπως αναφέρει στην πρόσκληση, 19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος, και έως 32.996.676 Νέες Μετοχές θα διατεθούν με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρέχεται δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους μετόχους της Εταιρεία σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την 12.07.2021, με αναλογία 1 παλιά μετοχή προς 1,5 Νέες Μετοχές, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση ή και να αυξήσουν αυτό κατά την προαναφερθείσα αναλογία.

Εκ των 32.996.676 Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, 60% αυτών, ήτοι έως 19.798.006 Νέες Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Νέων Μετοχών που οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δεσμευθεί να καλύψουν) να διατεθούν, κατ’ αρχάς, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ενώ το υπόλοιπο 40% αυτών, ήτοι έως 13.198.670 Νέες Μετοχές, να διατεθούν, κατ’ αρχάς, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (οι «Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς»). Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς οι οποίες δεν θα καλυφθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς θα δύνανται να διατεθούν, εν τέλει, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε περίπτωση που η ζήτηση για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς είναι μικρότερη του αριθμού των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, και αντιστρόφως, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η ικανοποίηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα.

Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 14 Ιουλίου 2021 μέχρι και την 23 Ιουλίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 έως και 23 Ιουλίου 2021) θα διενεργηθεί και η Ιδιωτική Τοποθέτηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ