ΕΛΠΕ: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΕΛΠΕ: Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 28η Μαΐου 2021, στις 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.
Συμμετείχαν, είτε οι ίδιοι είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 134 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 270.967.193 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών τα Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 88,66% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
2ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και η τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29 και 30
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.967.193 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.
α) Για την τροποποίηση των άρθρων 4,6,7,9,10,13,14,17,19,21,22,24,26,29 και 30 Αριθμός ψήφων υπέρ: 270.928.093 κατά: 230.794 αποχή: 438.306
β) Για την τροποποίηση του άρθρου 20 σύμφωνα με την αρχική εισήγηση της Εταιρείας Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.884.517 κατά: 261.644.370 αποχή: 438.306
γ) Για την τροποποίηση του άρθρου 20 σύμφωνα με την πρόταση του μετόχου «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
Αριθμός ψήφων υπέρ: 261.423.820 κατά: 3.476.310 αποχή: 6.067.063
3 ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 270.967.193 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.
α) Για την Πολιτική Καταλληλότητας σύμφωνα με την αρχική εισήγηση της Εταιρείας Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.102.627 κατά: 261.426.260 αποχή: 438.306
β) Για την Πολιτική Καταλληλότητας σύμφωνα με την πρόταση του μετόχου «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» Αριθμός ψήφων υπέρ: 261.423.820 κατά: 3.473.310 αποχή: 6.070.063

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ