Φουρλής: Στις 18 Ιουνίου η Γενική συνέλευση για την μη διανομή μερίσματος

Φουρλής: Στις 18 Ιουνίου η Γενική συνέλευση για την μη διανομή μερίσματος

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης η αγορά ιδίων μετοχών

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), λόγω της υφισταμένης καταστάσεως και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, την 18 η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference) την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.

2. Μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

6. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.01.2020 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

8. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

9. Εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – εξακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του.

10. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.

11. Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

12. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

13. Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικώτερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.604.600 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ