Ιασώ: Στο 91,80% ανήλθε το ποσοστό της OCM

 Ιασώ: Στο 91,80% ανήλθε το ποσοστό της OCM

Τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 112.139.370 μετοχές

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και
έπειτα από την υποβολή την 06.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «OCM
Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών,
ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ», που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της
Εταιρίας:

• Κατά την 20.05.2021, ο Προτείνων απέκτησε 3.388 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,003% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 1,50 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι
συνολικά 5.082,00 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 109.396.776 μετοχές.
Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με
αυτόν, ήτοι:

(i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του
Προτείνοντα,

(ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και

(iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 112.139.370 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 91,80% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ