ΓΕΒΚΑ: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση - 25 Μαΐου η αποκοπή δικαιώματος

 ΓΕΒΚΑ: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση - 25 Μαΐου η αποκοπή δικαιώματος

 

Το μέρισμα θα ανέλθει σε 799.995,00 ευρώ ή €0,03325 ανά μετοχή.

 

Σήμερα, 19η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας μας που βρίσκεται στο 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 58,61%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου εννέα (9) μέτοχοι (τέσσερεις (4) μέτοχοι με φυσική παρουσία & πέντε (5) μέτοχοι μέσω τηλεδιάσκεψης) που κατείχαν 14.101.040 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.03.2021 και η από 18.03.2021 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2ον Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 601.500,00 από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,025 ανά μετοχή και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 571.425,00 (ευρώ 0,02375 ανά μετοχή).

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2020 θα γίνει την Τρίτη 25 Μαΐου 2021. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2020 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 26 Μαΐου 2020 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 μέσω του δικτύου της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ -4,62% της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2020, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2020, του ποσού των ευρώ 120.000 € για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 240.600,00 από τα από τα φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,010 ανά μετοχή και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 228.570,00 (ευρώ 0,0095 ανά μετοχή).

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2020 θα γίνει την Τρίτη 25 Μαΐου 2021. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2020 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 26 Μαΐου 2020 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 μέσω του δικτύου της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ -4,62% της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2020, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Μετά τις εγκρίσεις της Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων επί του δευτέρου και τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το συνολικό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 842.100,00 και το μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ 0,035, το οποίο θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ