ΕΥ: Τι «μετράει» για τη μακροπρόθεσμη στην αξία των επιχειρήσεων

ΕΥ: Τι «μετράει» για τη μακροπρόθεσμη στην αξία των επιχειρήσεων

Τους παράγοντες που ενισχύουν την αξία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και πιθανούς δείκτες για την αποτίμησή τους, εντοπίζει το πρόγραμμα Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC), στο οποίο συμμετέχει η ΕΥ.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε από το Coalition for Inclusive Capitalism και την ΕΥ, έχει συγκεντρώσει ένα πλήθος συμμετεχόντων με ισχυρή θέση στην αγορά (asset owners, asset managers και εταιρείες), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία 30 τρις δολαρίων και σχεδόν δυο εκατομμύρια εργαζομένους σε όλο τον κόσμο.

Η υγιής λειτουργία των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά και η εμπιστοσύνη του κοινού προς αυτές, είναι κρίσιμες για την οικονομική ανάπτυξη. Το συλλογικό μας μέλλον βασίζεται σε δυναμικές και βιώσιμες κεφαλαιαγορές. Όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά οφείλουν να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας προς όφελος όλων.

Σήμερα, η αξία μιας εταιρείας αντανακλάται όλο και περισσότερο, όχι μόνο στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές της αποδόσεις, αλλά και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως η πνευματική ιδιοκτησία, τα ανθρώπινο ταλέντο, το εμπορικό σήμα και η καινοτομία, καθώς και οι επιδράσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον, τα οποία δεν αποτυπώνονται πλήρως από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Για να κατανοήσουμε αυτή την αξία, οι συμμετέχοντες στο EPIC πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε και να μετρήσουμε:

  • Το ταλέντο: Τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό τους, όσον αφορά τις αμοιβές και τις παροχές, την πρόσληψη, την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους, τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, την ευημερία και τη δημιουργία μιας κουλτούρας που να καθοδηγείται από έναν απώτερο σκοπό.
  • Την καινοτομία: Την κάλυψη ανεκπλήρωτων αναγκών και τη διατήρηση της προσοχής στον τελικό χρήστη, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τον οργανισμό.
  • Την κοινωνία και το περιβάλλον: Την επίδραση των οργανισμών στις κοινωνίες, μέσω τη συμβολής στην επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων σχετικών με την επιχείρηση.
  • Τη διακυβέρνηση: Την αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου στην παροχή επαρκούς εποπτείας, τους μηχανισμούς διακυβέρνησης, που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου, και την ικανότητα της διοίκησης, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ