Αυξήθηκαν τα έσοδα της Πίνδος κατά το 2018

Αυξήθηκαν τα έσοδα της Πίνδος κατά το 2018

Αύξηση της δραστηριότητάς του κατέγραψε ο συνεταιρισμός Πίνδος για το  2018.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,75% και ανήλθε σε 250.074 χιλ. ευρώ έναντι 219.891 χιλ. ευρώ κατά την χρήση 2017. Σημαντική ενίσχσυση καταγράφηκε σε όλα τα επιμέρους στοιχεία της παραγωγής του Συνεταιρισμού.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή νεοσσών ανήλθε σε 44.227 χιλ. τεμάχια από 36.983 τεμάχια το 2017, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 19,6%.

Η παραγωγή φυραμάτων διαμορφώθηκε σε 201.654 χιλ. τόνους έναντι 169.429 χιλ. τόνους το 2017, αυξημένη κατά 19%.

Η παραγωγή κοτόπουλων διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 40.417 χιλ. τεμαχίων από 34.290 χιλ. τεμάχια το προηγούμενο έτος, ενισχυμένη κατά 17,9%. Η παραγωγή οργανουχουμικού λιπάσματος και αδρανοποιημένων ζωικών προϊόντων ανήλθε σε 2.376 τόνους και 4.740 τόνους αντίστοιχα σε σύγκριση με 2.140 τόνους και 4.400 τόνους αντίστοιχα κατά την παρελθούσα χρήση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIDTA) κινήθηκαν επίσης ανοδικά και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 9.810 χιλ. ευρώ σε σχέση με 9.785 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το μερίδιο αγοράς του συνεταιρισμού κατά τη χρήση 2018 ενισχύθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 32% έναντι 30% το 2017.

Συνολικά κατά την τελευταία τριετία ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ έχει δημιουργήσει περίπου 200 νέες θέσεις εργασίας.

Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν κατά το 2018 ανήλθαν σε 3.373 χιλ. ευρώ, με τις συνολικές επενδύσεις της τριετίας 2016-2018 να διαμορφώνονται σε 7.395 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο Συνεταιρισμός δρομολογεί για την τετραετία 2019-2022, την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 20.000 χιλ. ευρώ, το οποίο αφορά την ανέγερση νέων μονάδων, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών του μέσων καθώς και των κέντρων διανομών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ