Κανάκης: Δημόσια πρόταση από τη νορβηγική Orkla

Κανάκης: Δημόσια πρόταση από τη νορβηγική Orkla

Την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ύψους 32,7 εκατ. ευρώ προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της Στέλιος Κανάκης ανακοίνωσε η νορβηγική εταιρεία Orkla Food Ingredients.

Η Orkla Food Ingredients ξεκίνησε τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και καταθέτοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου. Η περίοδος αποδοχής, θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση, αντί προσφερόμενου ανταλλάγματος που ανέρχεται σε 4,36 ευρώ ανά μετοχή, του συνόλου των μετοχών την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα η Orkla Food Ingredients, ήτοι κατ' ανώτατο 7.500.000 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 100% του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Στέλιος Κανάκης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Στέλιος Κανάκης ανέρχεται σε 2.475.000 ευρώ και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ η κάθε μία.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς η Orkla Food Ingredients, κατέχοντας το 100% συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας θα προκαλέσει αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της Στέλιος Κανάκης με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ