Αύξηση 13,7% κατέγραψαν τα κέρδη του ΟΠΑΠ το 2018

Αύξηση 13,7% κατέγραψαν τα κέρδη του ΟΠΑΠ το 2018

Στα 143,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,7%  σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με την εταιρεία τα καθαρά κέρη σε επίπεδο δ' τριμήνου ανήλθαν στα 38,1 εκατ. ευρώ (Q4 2017: 32,9 εκατ. ευρώ) σημειώνοντας αύξηση 15,8% σε ετήσια βάση, παρά την επιβάρυνση με 17,5εκατ. ευρώ από την απομείωση της υπεραξίας της Neurosoft. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2018 αυξήθηκαν κατά 39,4%.

Αναλυτικότερα, το 2018 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξήθηκαν κατά 6,3% στα 1,547 δισ. ευρώ, από 1,455 δισ. ευρώ το 2017. Το GGR δ’ τριμήνου 2018 αυξήθηκε κατά 7,6% στα 440,7 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη επίδοση του ΚΙΝΟ. Συνολικά 18.944 VLTs και 5.370 SSBTs ήταν εγκατεστημένα στην Ελλάδα στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) χρήσης 2018, αυξημένα κατά 15,4%, διαμορφώθηκαν στα 353,6 εκατ. ευρώ και τα EBITDA δ’ τριμήνου 2018 στα 109,0 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 31,5% σε ετήσια βάση ή κατά 21,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Ο ΟΠΑΠ εμφανίζει ισχυρή ταμειακή θέση, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε 459,0 εκατ. ευρώ και Καθαρός Δανεισμός/EBITDA 1,3x

Την ίδια στιγμή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαίου 2019 τη διανομή για τη χρήση 2018 συνολικού μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,10 ευρώ, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα 0,60 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ