Κέρδη κατέγραψε η FG Europe το 2018

Κέρδη κατέγραψε η FG Europe το 2018

Βελτιωμένα σε επίπεδο εταιρείας και σε επίπεδο ομίλου εμφανίστηκαν τα μεγέθη της FG Europe το 2018.

Σύμφωνα με τον όμιλο FG Europe οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 93,43 εκατ. ευρώ το 2018 από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες έναντι πωλήσεων 97,06 εκατ. ευρώ το 2017, μειωμένες κατά 3,74%.

Τα έσοδα του Ομίλου από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017 ανερχόμενα σε 10,25 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, παρά τη μείωση των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στα 25,86 εκατ. ευρώ έναντι 24,48 εκατ. ευρώ το 2017, εμφανίζοντας αύξηση 5,64%.

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (ΕBITDA) ανήλθαν συνολικά σε 9,59 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 8,06 εκατ. ευρώ του 2017 διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA / Πωλήσεις στο 10,26% έναντι 8,3% την προηγούμενη χρήση.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 1,85 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 0,25 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 640%.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν στα 68,07 εκατ. ευρώ την 31/12/2018 από 70,04 εκατ. ευρώ το 2017, λόγω κυρίως της μείωσης κατά 5,06 εκατ. ευρώ του δανεισμού των θυγατρικών της R.F. ENERGY A.E. Οι συνολικές υποχρεώσεις εμφανίζονται αυξημένες λόγω κυρίως της αύξησης των συνολικών υποχρεώσεων της μητρικής ανερχόμενες το 2018 σε 115,08 εκατ. ευρώ από 112,91 εκατ. ευρώ την 31/12/2017.

Σημειώνεται ότι η καλή πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και στις επόμενες χρήσεις. Η συνέχιση της ανοδικής πορείας των πωλήσεων στα Βαλκάνια, η σταδιακά αυξανόμενη δραστηριοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και η περαιτέρω αύξηση των εσόδων από την εσωτερική αγορά, τόσο από τον κλιματισμό όσο και από τη δυναμική των πωλήσεων των προϊόντων ESKIMO, αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις της Διοίκησης του Ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ