Έκτακτη γενική συνέλευση της Παπουτσάνης για επιστροφή κεφαλαίου

Έκτακτη γενική συνέλευση της Παπουτσάνης για επιστροφή κεφαλαίου

Για τις 18 Απριλίου έχει προγραμματιστεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν επί της πρότασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Παπουτσάνης κατά περίπου μισό εκατ. ευρώ και τη διανομή μετρητών. Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

*Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 14.819.861,90€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,61€ σε 0,59€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

*Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του, μετά και τη θέση σε ισχύ του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 και 16.

*Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση της πολωνικής εταιρείας PAPOUTSANIS Sp. z o.o.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 24.04.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ