Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αλλαγή επωνυμίας δρομολογεί η J&P Αβαξ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αλλαγή επωνυμίας δρομολογεί η J&P Αβαξ

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της συγκαλεί η J&P Άβαξ με βασικά θέματα την κατά 20 εκατ. ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αλλαγή της επωνυμίας.

Η συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η J&P ΑΒΑΞ στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25, ιδιόκτητο κτίριο γραφείων της.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

2ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3ο Θέμα: Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 03/09/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €20.000.000,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, η Α΄Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 08η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και η Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ