Απέτυχε η δημόσια πρόταση της ΤΙΤΑΝ

Απέτυχε η δημόσια πρόταση της ΤΙΤΑΝ

Την αποτυχία της δημόσιας πρότασης να συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσοστό αποδοχής ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Τιτάν

Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρεία ανακοίνωσε πως στο διάστημα αποδοχής της δημόσιας πρότασης που έληξε στις 25 Ιανουαρίου συγκέντρωσε το 87% των μετοχών, μην καταφέρνοντας να φτάσει το όριο του 90%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο «Νόμος»), η TITAN Cement International S.A. (εφεξής η «ΤΙΤΑΝ Cement International») ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε στις 18 Οκτωβρίου 2018 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών (εφεξής οι «Κοινές Μετοχές») και προνομιούχων μετοχών (εφεξής οι «Προνομιούχες Μετοχές» και από κοινού με τις Κοινές Μετοχές, οι «Μετοχές ΤΙΤΑΝ») τις οποίες έχει εκδώσει η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, έναντι νέων μετοχών της TITAN Cement International.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έληξε στις 25 Ιανουαρίου 2019, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα:

(α) 66.974.317 Κοινές Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ, και

(β) 6.953.047 Προνομιούχες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 92% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ.

Συνεπώς, δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού (90%) κάθε κατηγορίας των Μετοχών ΤΙΤΑΝ οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International ώστε να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Κατόπιν τούτων, η Δημόσια Πρόταση καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργή και όλες οι ως άνω προσφερθείσες Μετοχές ΤΙΤΑΝ θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ