Έσοδα 1,38 δισ. και ζημιές 77,4 εκατ. ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ για το εννεάμηνο

Έσοδα 1,38 δισ. και ζημιές 77,4 εκατ. ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ για το εννεάμηνο

Αύξηση 1,4% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2017. Στα 77,4 εκατ. διαμορφώθηκαν οι ζημιές, έναντι 1,5 εκατ. πέρυσι.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,38 δισ. από 1,36 δισ. πέρυσι, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στον κύκλο εργασιών των αιολικών έργων (+21%), των παραχωρήσεων (+10%) και του περιβάλλοντος (5%). Μείωση σημειώθηκε στους τομείς της κατασκευής και της ανάπτυξης ακινήτων κατά 0,7% και 2% αντίστοιχα.

Αναλυτικά:

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 59,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, έναντι 125,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν ζημίες 16,8 εκατ., έναντι κερδών 47,6 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες 77,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες 102,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών μετά τους φόρους 27,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 για τον Όμιλο περιλαμβάνουν τα παρακάτω ποσά με αρνητική επίδραση συνολικού ύψους 160 εκατ., εκ των οποίων τα 10 εκατ. αφορούν σε πρόβλεψη για παρακρατούμενους φόρους από τη δραστηριότητα των παραχωρήσεων, ενώ τα εναπομείναντα 150 εκατ. προέρχονται από τη δραστηριότητα της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων αφορούν σε:

  • Οριστικοποίηση της ζημιάς από την ανάληψη υποχρεώσεων λόγω αδυναμίας συνεταίρου στη Ρουμανία που ανέρχεται σε 28,9 εκατ.
  • Αναγνώριση ζημιάς έργων στη Ρουμανία ύψους 46,6 εκατ. λόγω: α) επαναξιολόγησης κερδοφορίας από την αλλαγή των συνθηκών εκτέλεσης των έργων και β) των κριτηρίων που θέτει το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες».
  • Πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κράτος του Κατάρ ποσού 18,9 εκατ.
  • Ζημιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού 8,9 εκατ.

Για την οργανωτική και λειτουργική αναδιάταξη του κλάδου της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) έχουν ήδη ληφθεί οι ακόλουθες πρωτοβουλίες και έχουν εφαρμοστεί μεταξύ άλλων τα εξής μέτρα:

Διενέργεια εις βάθος αξιολόγησης με την υποστήριξη ειδικού εξωτερικού συμβούλου με έμφαση στα Βαλκάνια.

Εισαγωγή διαδικασιών παρακολούθησης ρευστότητας, κόστους και πορείας εργασιών ανά χώρα και ανά εργοτάξιο σε μηνιαία βάση.

Εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων στην υποβολή προσφορών και στην υλοποίηση έργων εκτός Ελλάδος, ώστε να προστατεύεται η κερδοφορία.

Επανεξέταση όλων των έργων και απόσυρση από ζημιογόνα όπως το ISF στο Κράτος του Κατάρ.

Διορισμός Επιχειρησιακού Διευθυντή για την ΑΚΤΩΡ, υποστηριζόμενου από ειδική task force, με πρώτη προτεραιότητα τα έργα του εξωτερικού για τον περιορισμό του ρίσκου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:

«Η επιτακτική ανάγκη οργανωτικής και λειτουργικής αλλαγής στον κλάδο της Κατασκευής με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία, επιβεβαιώνεται πλήρως από τις επιπτώσεις που είχαν τα έργα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και το τρίτο τρίμηνο στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Έχουμε ήδη λάβει μία σειρά από μέτρα στις διεθνείς μας δραστηριότητες ώστε η εστίαση να μην είναι μόνο στο ανεκτέλεστο, αλλά και στη μελλοντική κερδοφορία. Τα μέτρα που λαμβάνουμε στοχεύουν στο να διασφαλίσουν πως εφεξής η Κατασκευή δεν θα αντισταθμίζει την κερδοφόρα απόδοση των άλλων δραστηριοτήτων μας. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εδώ και τέσσερις μήνες έχει εκκινήσει μία διαδικασία ανασυγκρότησης, με τη Διοίκηση να υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όλες τις μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούλιο του 2018. Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε προκειμένου ο Όμιλος να μπορεί να επιστρέψει και πάλι μακροχρόνια αξία στους μετόχους».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου (εξαιρουμένων εταιρειών με δάνεια χωρίς αναγωγή) στις 30.09.2018 διαμορφώθηκε σε 592,9 εκατ. έναντι 514,7 εκατ. στις 31.12.2017.

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας:

Κλάδος Κατασκευής

Το εννεάμηνο 2018 παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.090,6 εκατ. έναντι 1.098,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής παρουσίασαν λειτουργικές ζημίες 113,6 εκατ., έναντι ζημιών 29,6 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων προέκυψαν για το εννεάμηνο του 2018 ζημιές 130,4 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων 38,8 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2017 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον κλάδο της Κατασκευής ήταν ζημιές 131,7 εκατ. έναντι ζημιών μετά από φόρους 46,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου στις 30.09.2018 ήταν 1,6 δις ευρώ, με το 55% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό και την ΑΚΤΩΡ να διατηρεί την ηγετική της θέση με μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα περίπου 41%.

Μετά τις 30.09.2018, ο κλάδος της Κατασκευής εξασφάλισε νέα έργα ύψους 166 εκατ., ενώ η ΑΚΤΩΡ συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας σε διαγωνισμό σιδηροδρομικού έργου στη Ρουμανία προϋπολογισμού περίπου 700 εκατ. κι έχει προεπιλεγεί για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη «Γραμμή 4 του Αττικό Μετρό» προϋπολογισμού 1,45 δις.

Κλάδος Παραχωρήσεων

Έσοδα στο εννεάμηνο 2018 ύψους 179,9 εκατ. έναντι 163,7 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017, ήτοι αυξημένα κατά 9,9%, κυρίως λόγω της αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό κατά 4% αλλά και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών ως αποτέλεσμα του έργου της Εγνατίας. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 60,5 εκατ. έναντι κερδών 62,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς στο 2018 σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού 10 εκατ. έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 38,4 εκατ. έναντι 41,6 εκατ. για το εννεάμηνο του 2017 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν 23,7 εκατ. έναντι 29,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Μετά τις 30.09.2018 η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προχώρησε σε εξαγορά του 6,5% των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και αντίστοιχου ποσοστού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. αυξάνοντας τη συμμετοχή της στις προαναφερθείσες εταιρείες σε σχεδόν 66% από περίπου 59% προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της στον κλάδο.

Κλάδος Περιβάλλοντος

Ο κλάδος παρουσίασε για το εννεάμηνο του 2018 κύκλο εργασιών 63,3 εκατ. έναντι 60,3 εκατ., για το αντίστοιχο διάστημα 2017, αυξημένο κατά 5,1%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18,1 εκατ. έναντι κερδών 0,1 εκατ., περιλαμβάνουν όμως έκτακτο καθαρό κέρδος ποσού 4,2 εκατ. από αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επιβαρυνθεί από πρόβλεψη αποζημιώσεων ποσού 3,9 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 18,7 εκατ. έναντι κερδών 0,5 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κέρδη 13,6 εκατ. έναντι ζημιών 1,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

Κλάδος Αιολικών

Παρουσίασε κατά το εννεάμηνο του 2018 κύκλο εργασιών 42,7 εκατ. έναντι 35,2 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 21,3%, τόσο λόγω των καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο αναφοράς, όσο και της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σε 289,10 MW από 243,2 MW (σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς έχει διαμορφωθεί σε 296MW). Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη 23,0 εκατ. έναντι κερδών 17,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν 10,6 εκατ. έναντι 7,7 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017. Ο κλάδος των Αιολικών παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της θετικής επιρροής των κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουν γίνει, σε πλήρη εναρμόνιση με το σχετικό επενδυτικό πλάνο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα βρίσκονται σε φάση κατασκευής αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 195 MW.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων

Εμφάνισε έσοδα στο εννεάμηνο του 2018 4,9 εκατ. έναντι 5,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη 0,7 εκατ. έναντι κερδών 0,1 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές ύψους 1 εκατ. έναντι ζημιών 2 εκατ. πέρυσι. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η β’ φάση ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου Smart Park επεκτείνοντας τα παρόντα 36.500 τ.μ. κτηρίων σε συνολικά 50.000 τ.μ. και διπλασιάζοντας τον αριθμό των καταστημάτων και των χώρων εστίασης.

Μητρική Εταιρεία

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν έσοδα για το εννεάμηνο του 2018, όπως και στο αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,1 εκατ. έναντι ζημιών 1,2 εκατ., τα προ φόρων σε κέρδη 20,9 εκατ. έναντι ζημιών 1,9 εκατ. και τέλος τα μετά από φόρους επίσης σε κέρδη 20,9 εκατ. έναντι ζημιών 1,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ