ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Επιστροφή 0,22 ευρώ ανά μετοχή

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Επιστροφή 0,22 ευρώ ανά μετοχή

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τέρνα Ενεργειακή κατά το ποσό των 25.062.165,92 ευρώ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,52 ευρώ.

 

Επίσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 25.062.165,92 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,30 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,22 ευρώ ανά μετοχή, στους μετόχους.

Τέλος, παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.