Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΧΑΛΚΟΡ

Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΧΑΛΚΟΡ

Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση του συνόλου των 375.241.586 νέων μετοχών της εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με νέα ονομαστική αξία 0,39 ευρώ εκάστη.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄αριθμ. 26 απόφαση του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Οι ως άνω νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο ΣΑΤ, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης.

Από την ίδια ημερομηνία η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα μεταβληθεί σε «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ».

Σημειώνεται ότι η από 22 Νοεμβρίου 2017 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

α) την έγκριση της συγχώνευσης δι΄απορρόφησης από την ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ της εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2017 μετά των εκθέσεων των ορκωτών με ημερομηνία 26.9.2017.

β) τη μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ σε EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ.

γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, κατά 105.750.180,62 ευρώ, λόγω απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ ΑΕ και, κατά 2.107.779,66 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,39 ευρώ, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά τη συγχώνευση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΧΑΛΚΟΡ ανέρχεται σε 46.344.218,54 ευρώ και διαιρείται σε 375.241.586 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.